górne tło

Kto ma nadzorować DPS?

Nie było zgody na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Radni spierali się o przekazanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1.

Według projektu uchwały przekazanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 miało być kolejnym etapem optymalizacji działań miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Utworzony DPS jest placówką dla przewlekle uzależnionych od alkoholu, dlatego też zasadnym miało być zacieśnienie współpracy między tymi jednostkami, co pozwoliłoby na większą efektywność realizowanych przez nie zadań.

Radni nie zgadzali się z tym punktem widzenia argumentując, że wszystkie Domy Pomocy Społecznej podlegają MOPS-owi, więc to on powinien sprawować nadzór także nad DPS-em przy ul. Rozrywka. Dlatego też komisja nie wydała pozytywnej opinii w tej sprawie. Natomiast negatywna opinia nie została poddana pod głosowanie, a całą sprawą radni zająć się mają podczas sesji Rady Miasta Krakowa.

Radni wysłuchali też oceny realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007-2013. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę dyrektora MOPS - Jacka Kowalczyka, nie było uwag ani dyskusji.

Komisja przyjęła również harmonogram pracy na 2013 rok.