górne tło

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Prezydent Miasta Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Program został przygotowany przez Zespół zadaniowy w procesie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Kraków poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej tj. zwiększenia atrakcyjności Krakowa jako miejsca zamieszkania.

Pierwsze czytanie projektu uchwały zaplanowano na jutro (25 sierpnia, środa). (JD).