górne tło

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.krakow.pl.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

- ochrony i promocji zdrowia (w trybie wspierania realizacji zadania publicznego), planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 100 000 zł,
- realizacji zadania o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego (w trybie powierzania realizacji zadania publicznego). Zadanie dotyczy otwartego konkursu na „Centrum Psychoonkologii". Projekt pn. „Centrum Psychoonkologii" polega na organizacji wielospecjalistycznego wsparcia dla mieszkańców Krakowa z diagnozą choroby onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 29 700 zł.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 20 lutego 2015 roku o godz. 15.30. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz zadania publicznego, którego dotyczy oferta. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.