górne tło

Dotacje dla żłobków

Podczas dzisiejszej (28 stycznia, środa) sesji Rady Miasta Krakowa radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2015 r. Na realizację dotacji w roku 2015 zaplanowano środki w wysokości 7 854 000 zł. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym może w przyszłości zwiększyć liczbę nowych miejsc z uwzględnieniem preferencji rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Zgodnie z projektem uchwały podmioty prywatne prowadzące żłobki lub kluby dziecięce będą mogły otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Podjęcie uchwały zapewni kontynuację realizowanych w latach 2012-2014 dotacji dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce mających na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców. W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 dzieci w klubach dziecięcych, a w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach dziecięcych.

Projekt uchwały zakłada dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na poziomie 1,70 zł za godzinę opieki. Miesięczny koszt jaki poniesie Gmina dotując miejsce dla jednego dziecka w żłobku niepublicznym (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do kwot dotacji udzielanych w latach 2013-2014, kiedy dotacja na jedno dziecko wynosiła średnio ok. 315 zł miesięcznie. W roku 2015 planowane jest objęcie dotacją ok. 2000 dzieci z niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za miesięczny pobyt w żłobku samorządowym wynosi 199 zł (opieka) i maksymalnie do 150 zł (wyżywienie), natomiast koszt ponoszony przez Gminę Miejską Kraków na utrzymanie jednego miejsca w żłobku samorządowym w roku 2015 wynosi średnio 1150 zł.

W przypadku żłobka prywatnego koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie wynosi w zależności od placówki od 960 złotych do 1294 złotych. Po zmniejszeniu opłat o kwotę dotacji (ok. 357 zł) koszt ponoszony przez rodzica wyniesie w zależności od placówki od 603 zł do 937 zł miesięcznie (przy założeniu objęcia dziecka opieką od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie).

Opieka nad dziećmi świadczona przez żłobki i kluby dziecięce jest najbardziej powszechną z instytucjonalnych form świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie). Obecnie w mieście Krakowie funkcjonują 22 publiczne żłobki dysponujące 2300 miejscami oraz  93 niepubliczne żłobki i kluby dziecięce z 1991 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 10 dziennych opiekunów świadczących opiekę nad 30 dziećmi oraz 500 niań.