górne tło

Sukcesy w przestrzeni Krakowa

Uchwalenie Studium, ponad połowa powierzchni miasta pokryta planami, wydane w oparciu o plan pozwolenie na budowę Szkieletora, uchwalenie kompromisowego planu dla rejonu Zakrzówka, ochrona budynku dawnego Hotelu Cracovia przed utworzeniem tam galerii handlowej, 41 kolejnych powstających planów dla ważnych terenów – to przykładowe, ale nie jedyne sukcesy 2014 roku, które przyczynią się do poprawy jakości przestrzeni Krakowa.

Sukcesem 2014 roku jest niewątpliwie uchwalenie Studium - najważniejszego dokumentu planistycznego, wyznaczającego kierunki rozwoju Krakowa jako metropolii do 2030 roku. Innowacyjność rozwiązań w Studium docenili eksperci opiniujący ten dokument.

Ważnym osiągnięciem jest uchwalenie kompromisowego planu „Rejon św. Jacka Twardowskiego". To istotny krok w sprawie bezpiecznego Zakrzówka. Uchwalenie planu pozwoliło miastu rozpocząć realne starania o zamianę terenów z inwestorem, który jest właścicielem połowy zbiornika wodnego na Zakrzówku i przyległych terenów. Gmina chce pozyskać te tereny by w przyszłości zagospodarować je i udostępnić mieszkańcom na cele rekreacyjne.

Sukcesem planistycznym – co prawda z 2013 roku, ale dającym realne efekty w 2014 roku – jest opracowanie planu dla obszaru, na którym stoi Szkieletor. W tym roku – na podstawie zapisów planu – miasto wydało pozwolenie na przebudowę dla wieżowca, które mimo zaskarżenia udało się utrzymać w mocy. Dzięki temu inwestor może rozpocząć prace.

Z kolei dzięki uchwaleniu planu „Błonia Krakowskie" w miejscu dawnego hotelu nie powstanie sklep wielkopowierzchniowy.

W oparciu o nowe Studium w 2014 roku miasto rozpoczęło prace nad 41 nowymi miejscowymi planami. Wśród nich są opracowania dla strategicznych projektów miejskich, m.in. Portu Lotniczego Balice oraz „Nowej Huty Przyszłości" (plany: Nowa Huta Przylasek Rusiecki, Nowa Huta Igołomska - Północ, Nowa Huta Igołomska - Południe). Plany obejmujące tereny projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości" pomogą w stworzeniu tam atrakcyjnych funkcji: nowej gospodarki opartej na nauce i wiedzy, nowych terenów rekreacji, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Od 2014 roku planiści pracują też nad planami dla terenów zielonych: Parków na Azorach, Parku Lotników, Parku Jalu Kurka, a także terenów parkowo – rekreacyjnych: w rejonie ul. Turniejowej, i Witosa, Park  Ruczaj - Lubostroń oraz Parku Muzyki.

Warto też zwrócić uwagę na rozpoczęte plany, które pomogą w realizacji przyjętego „Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej": Azory – Rejon ulic Stachiewicza – Czerwieńskiego, Bieńczyce – Szpital, Osiedle Kurdwanów, Prądnik Czerwony – Naczelna, Prądnik Czerwony – Wschód, Ugorek – Fiołkowa.

Lista wszystkich  sporządzanych, uchwalonych i obowiązujących planów dostępna jest pod adresem planowanie.um.krakow.pl. Aktualności planistyczne wywieszane są także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa.