górne tło

Rodzaje biletów

Bilety do kasowania

Bilety do kasowania to bilety na okaziciela, występujące w formie biletów papierowych lub biletów zapisanych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji iMKA, moBiLET, mPay, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl. 

Pasażer podróżujący na podstawie biletu papierowego zobowiązany jest skasować bilet w czasie pierwszego przejazdu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w automacie mobilnym w pojeździe, niezwłocznie po jego zakupieniu. Bilet należy zachować na czas wszystkich przejazdów odbywanych w okresie ważności biletu. Obowiązek kasowania nie dotyczy biletów WSPÓLNYCH 70-minutowych, zakupionych w pociągach KMŁ.

a) bilety jednoprzejazdowe (nazywane też biletami jednorazowymi) to bilety na okaziciela, uprawniające do jednokrotnego przejazdu linią dzienną lub nocną:

b) bilety czasowe (wieloprzejazdowe) to bilety na okaziciela, uprawniające do wielokrotnych przejazdów liniami dziennymi i nocnymi. W okresie ważności biletu pasażer może wykonać dowolną liczbę przesiadek:

c) bilet weekendowy rodzinny (normalny) uprawniający do wielokrotnych (przez okres dwóch dni weekendowych tj. sobotę i niedzielę) przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I, II i III. Bilet ten obowiązuje dla grup od dwóch (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie siedmiu osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16).

d) bilet WSPÓLNY 70-minutowy to bilet na okaziciela, uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I, II i III oraz pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ, tj. Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek Kopalnia, a takze na obszarze Krakowa obejmującym przystanki: Kraków Batowice, Kraków Lubocza, Kraków Nowa Huta, ważny przez 70 minut od skasowania w środkach komunikacji miejskiej lub nabycia w pociągach. W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Dodatkowe informacje dotyczące biletów do kasowania

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet:

W przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, zachowuje ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego – przez 60 minut od chwili skasowania.


Bilety okresowe

Bilety okresowe imienne to bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. Bilety te występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK, elektronicznej legitymacji studenckiej ELS) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikacje: mKKM, mKK, iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.

Pasażer korzystający z biletu okresowego na 1 linię jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.

Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne może dokonać bezpłatnie zmiany numeru/ów linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu,

Więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl

Dodatkowe informacje dotyczące biletów okresowych

Bilety okresowe można zakupić na okres od 1 do trzech miesięcy. Bilety te można nabywać z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży ważności biletu.

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16. dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, specjalne, wspomagające i nocne.

Plastikowym nośnikiem biletu okresowego może być:

  1. „Karta Krakowska” (KK),
  2. Krakowska Karta Miejska (KKM),
  3. Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA),
  4. Krakowska Karta Rodzinna (KKR3+),
  5. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS).

Mobilnym nośnikiem biletu okresowego może być:

  1. „Karta Krakowska” (mKK),
  2. Krakowska Karta Miejska (mKKM),
  3. Małopolska Karta Aglomeracyjna (iMKA)

Bilety zintegrowane

Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

Bilet na jednym nośniku na pociąg, autobus i tramwaj

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR lub KMŁ.

Gdzie kupić takie bilety?

– w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA.