górne tło

Park Kulturowy - przestrzegaj przepisów

Pół roku temu w Krakowie weszły w życie przepisy dotyczące Parku Kulturowego Stare Miasto. 7 czerwca miął półroczny okres dostosowania się do nich kupców, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.

Przypomnijmy, że Kraków jest pierwszym polskim miastem wśród wpisanych na listę UNESCO, które korzysta z tej formy ochrony zabytkowego centrum, jaką jest park kulturowy. Uznanie obszaru Starego Miasta za park kulturowy daje władzom Krakowa realne narzędzia do egzekwowania dbałości o estetykę tego wyjątkowego miejsca.

Granice Parku Kulturowego Stare Miasto przebiegają ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, św. Gertrudy, Bernardyńską oraz fragmentem bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze, łączącej się z ulicą Straszewskiego.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytkowych przestrzeni, jaką przewiduje „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z 2003 roku. Uznanie danego obszaru za park kulturowy wiąże się z wprowadzeniem w jego obrębie specjalnych zasad i ograniczeń dotyczących m.in. prowadzenia działalności usługowej, reklamowej czy prac budowlanych. Na obszarze parku obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej (znaków, szyldów, tablic itp.), jak i działalności usługowej, prowadzenia robót budowlanych oraz składowania i magazynowania odpadów.

Właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku na dostosowanie się do jej przepisów mieli sześć miesięcy. W tym czasie musieli m.in. zdemontować obiekty zlokalizowane niezgodnie z jej zapisami, a także zmienić formę znaku, szyldu, tablicy, nośników reklamowych czy stoisk handlowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale. Był to również czas na uzyskanie niezbędnych zezwoleń i opinii.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto weszła w życie 7 grudnia 2011 roku. Treść uchwały jest dostępna na stronie www.krakow.pl/parkkulturowy. (KF)