górne tło

Miał być europejski ośrodek zdrowia, a jest rudera - sprostowanie

W związku z artykułem Pana Dawida Kucińskiego „Miał być europejski ośrodek zdrowia, a jest rudera" na portalu Love Kraków z dn. 12.05.2014, publikujemy stanowisko Dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK

18 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z Panią Janiną Janik, Panią Zofią Gister oraz Panem Mieczysławem Kłosowskim. Pani Janik zwróciła się z prośbą o wyremontowanie budynku przy ul. Bogucianka 2 z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenie go na Ośrodek Zdrowia. Ustalono, iż w przypadku negatywnego wyniku przetargu podjęta zostanie próba umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 – zadania wykonania remontu i adaptacji przedmiotowego budynku w celu realizowania w nim świadczeń zdrowotnych. Przetarg 6 grudnia 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z tym 18 listopada 2013 r. na spotkaniu ustalono, że kolejne przetargi na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą położonego na niej budynku nie będą ogłaszane.

24 marca br., w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK, odbyło się spotkanie na którym zostały uzgodnione kwestie wynajmu przez Dom Kultury „Podgórze" pomieszczenia na rzecz NZOZ Tyniec, który będzie miał dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na gabinet zabiegowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa w zakresie warunków lokalowych i sanitarnych dla podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne, co zapewni ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Stawka dla lokalu została ustalona zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1993/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków stawek czynszowych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.) oraz ujednolicenia stawek czynszowych netto z tytuły najmu lokali użytkowych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych. Remont pomieszczenia w celu dostosowania go do warunków sanitarnych zostanie pokryty ze środków NZOZ Tyniec.

W związku  z powyższym pomieszczenia Przychodni przy ul. Dziewiarzy spełniają warunki lokalowe i sanitarne do udzielania świadczeń zdrowotnych, a mieszkańcy os. Tyniec mają zapewnioną dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy również zwrócić uwagę, że koncepcja zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Bogucianka 2 umożliwiająca udzielanie świadczeń z zakresu POZ wiązała się z koniecznością urządzenia parkingu dla pacjentów, poprzez likwidację placu zabaw na działce przylegającej do nieruchomości przy ul. Bogucianka 2,  co spotkało się z negatywną opinią Rady Dzielnicy VIII.

Michał Marszałek

Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia