górne tło

Radni Miasta Krakowa

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych, którzy zostali wybrani nie tylko do pracy w radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej. Radny ma prawo składania interpelacji w sprawach związanych z realizacją uchwał RMK oraz dotyczących wykonywania zadań przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne gminy.

Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji miasta, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć rady, informowanie o swojej działalności w radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych:

Dyżury Radnych Miasta Krakowa