górne tło

Zgłoś propozycję do Budżetu Obywatelskiego!

Od 5 maja do 16 czerwca można zgłaszać propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego 2014. Może je składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie", jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu.

Jak przygotować formularz wniosku?

Pobierz FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  PROJEKTU  SKŁADANEGO  JAKO PROPOZYCJA  ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Określ, czy Twój projekt ma charakter lokalny (dzielnicowy) czy ogólnomiejski.

2. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz otrzymać we wszystkich siedzibach Rad Dzielnic oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa. Ich listę możesz znaleźć na stronie Budżetu obywatelskiego w zakładce Budżet obywatelski w dzielnicach.

3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać na stronie Budżetu obywatelskiego w zakładce Budżet obywatelski w dzielnicach oraz na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

4. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:

5. Zgłaszając propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej Dzielnicy. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.

6. Nie zapomnij dołączyć do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Wzór listy poparcia dla projektu znajdziesz w materiałach do pobrania na stronie http://krakow.pl/budzet/95522,artykul,do_pobrania.html lub możesz go otrzymać we wszystkich lokalizacjach Rad Dzielnic.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?

Gotowy formularz wyślij:

lub złóż osobiście:

Złożony formularz po weryfikacji formalnej (do 20 czerwca) podlega procesowi opiniowania przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostkę organizacyjną. Na tym etapie sporządzana jest opinia, w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

Pamiętaj! Wniosek może być korygowany tylko 1 raz, a od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW! TO SIĘ OPŁACA!