BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Instrukcja głosowania na zadania w ramach budżetu obywatelskiego

 

 

 

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA
NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Kto może głosować ?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.

Aby oddać ważny głos, głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym właściwe dla dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przyznając najwyżej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najniżej 1 punkt oraz uzupełnić wszystkie rubryki na karcie do głosowania.

2. Kiedy można zagłosować?

Głosować można od 20 do 28 czerwca 2015 roku.

3. Jak i gdzie można głosować?

  • w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl poprzez internetowe narzędzie do głosowania - głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty, ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB

  • osobiście w punkcie głosowania - Rady Dzielnic zapraszają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach; tutaj znajdą Państwo wykaz punktów głosowania, informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona również na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad Dzielnic.

UWAGA: Na stronie Budżetu obywatelskiego w zakładce „Dokumenty do pobrania" znajdą Państwo wzór karty do głosowania. W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Państwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach głosowania - w wyznaczonych miejscach i godzinach.

4. Ile razy można głosować?

Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL.

5. Na co można głosować ?

W Internecie oraz w punktach głosowania w dzielnicach, głosują Państwo zarówno na zadania o charakterze lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych propozycji zadań (3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy, którą zamieszkuje głosujący i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 3 punktów, a najniżej 1 punkt.

Na karcie do głosowania wpisujemy numer propozycji zadania / wykaz propozycji zadań do głosowania / przy przyznanej liczbie punktów.

6. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im numery?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które otrzymały pozytywną rekomendację merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych są opublikowane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.budzet.krakow.pl – lista projektów, które będą poddane głosowaniu oraz będą dostępne w formie papierowej w siedzibach Rad Dzielnic. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać się w punktach głosowania.

7. Na jakie zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) można zagłosować? Czy w tym kontekście ma znaczenie, w której dzielnicy deklaruję zamieszkanie?

Ma znaczenie, w której dzielnicy deklarujemy zamieszkanie. Mieszkaniec Krakowa może oddać głos na projekty o charakterze lokalnym (dzielnicowym) właściwe dla dzielnicy, którą zamieszkuje.

Podczas głosowania, każdy mieszkaniec wskazuje dzielnicę, w której zamieszkuje (wpisując jej numer na karcie do głosowania i swój adres zamieszkania), w której wybiera 3 zadania o charakterze lokalnym.

W przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim, każdy mieszkaniec może wybrać z całej puli propozycji zadań ogólnomiejskich.

8. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zadania o charakterze lokalnym", należy wpisać numer dzielnicy (cyfra rzymska), w której chcemy wskazać do realizacji zadania o charakterze lokalnym (rubryka „nr dzielnicy"). Następnie – w wolnych rubrykach należy wpisać numer wybranego przez nas zadania (cyfra arabska), przyporządkowując go ilości punktów, jakie mu przyznajemy.

W przypadku głosowania na „zadania o charakterze ogólnomiejskim" - postępujemy jak wyżej.

Głosowanie poprzez internetowe narzędzie do głosowania kończy się kliknięciem przycisku „ZATWIERDŹ WYBÓR I ODDAJ GŁOS".

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.

9. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

Głos będzie nieważny:

  • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,
  • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce,
  • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
  • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

POWODZENIA!

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Data publikacji: 2015-06-19
Data aktualizacji: 2015-06-19
Powrót