Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

WARSZTATY DLA INWESTORÓW

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, poczynając od lipca 2013 r. proponuje dodatkową formułę kontaktów z Projektantami i Inwestorami, którzy przygotowują i składają wnioski o WZiZT, pozowlenie na budowę czy też zgłaszają zamiar wykonania robót budowlanych. Formuła ta będzie miała charakter cyklicznych, otwartych spotkań - warsztatów, w ramach których omawiane będą problemy związane z postępowaniami prowadzonymi w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Obok formalnych kontaktów ze stronami w ramach konkretnych postępowań, istnieje bowiem potrzeba prowadzenia cyklicznych, mniej sformalizowanych dyskusji i umożliwienia wymiany informacji nie związanej bezpośrednio z konkretnymi sprawami lecz generalnie ze sposobem prowadzenia poszczególnych procedur. Spotkania takie dają możliwość zgłaszania uwag i postulatów a nam możliwość przedstawiania uwarunkowań formalno-prawnych, proceduralnych, organizacyjnych czy też aktualnego orzecznictwa. Ich celem jest udoskonalenie komunikacji między wydziałem a osobami zainteresowanymi uzyskaniem stosownych decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.

Dotychczas odbyło się 16 spotkań z cyklu "Warsztaty dla Inwestora":

5 kwietnia 2017r.

Poruszano następujące tematy:

 • zmiany w przepisach dotyczące zakresu koniecznych do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych na budowę zjazdu,
 • sytuacje, w których wymagane jest przedłożenie projektu odwodnienia wykopów do pozwolenia na budowę.

18 listopada 2016r.

Tematami spotkania były wybrane problemy interpretacyjne pojawiające się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę:

 • Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a przeznaczenie terenu w umowie o użytkowaniu wieczystym.
 • Rozbieżności pomiędzy ustaleniami ogólnymi a szczegółowymi planów miejscowych.
 • Czy można zaprojektować garaż podziemny, jeśli taka forma parkowania nie była ujęta w decyzji WZ?
 • Termin wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zmiany tej decyzji w oparciu o art. 36a Prawa budowlanego                  
 • Zakres kontroli organu I instancji części architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.
 • Zakres zmiany decyzji o p.n.b. – art. 36a, kiedy organ nie może zmienić decyzji.
 • Zmiana pozwolenia na budowę wydanego na podstawie decyzji WZ, a uchwalenie MPZP – co się stosuje do zmiany w trybie art. 36a Prawa budowlanego.
 • Procedura w przypadku  wznowienia postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 kpa
 • Kiedy właściciel działki obciążonej służebnością dojazdu jest stroną postępowania?
 • Jak należy liczyć powierzchnię zabudowy w przypadku częściowego zagłębienia budynku w terenie.
 • Prawidłowe wykazanie zgodności projektowanej wysokości obiektu z ustaleniami mpzp i warunkami zabudowy.
 • Obszar oddziaływania obiektu w przypadku infrastruktury technicznej.
 • Co to znaczy zabudowa bliźniacza.

11 kwietnia 2016r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

 • Opłaty legalizacyjne w sytuacji naruszenia przepisów prawa,
 • Wydawanie decyzji pozwoleń na budowę w kontekście ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w szczególności dotyczących wysokości budynków) i warunków technicznych oraz wykorzystanie pojęć definiowanych w słowniczkach ustawowych (w szczególności dotyczących nasłonecznienia),
 • Zasady działania Zespołu Urbanistycznego w ramach postępowań WZ i ULICP.

27 listopada 2015r.

Tematem głównym spotkania były kwestie uzgodnienia projektu decyzji WZ i ULICP w trybie art. 53 ust.4 pkt 5 oraz pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozwolenia na budowę dla jednego obiektu budowlanego – etapowanie inwestycji i zmiana pozwolenia na budowę.

9 lipca 2015r.

Tematem głównym spotkania były zmiany w ustawie Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej uzgodnień (ich formy) projektów budowlanych w zakresie „drogowym”.

20 maja 2015r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

 • zmiany w prawie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki określania obszaru oddziaływania obiektów budowlanych i wynikającej z tego problematyki wskazywania stron postępowania,
 • mapy zagrożenia powodziowego i wynikające z przekazania ich Prezydentowi Miasta Krakowa obowiązki w postępowaniu o uzyskanie decyzji wz i ulicp.

13 lutego 2015r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

 • polityka planistyczna miasta – plany sporządzane,
 • rozpoznawanie wniosków o uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w czasie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawieszenie postępowania.

27 listopada 2014r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

 • procedura zgłoszenia budowy oraz wykonywanie robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontów,
 • zabudowa śródmiejska i obszar śródmiejski,
 • ustalanie stron postępowania,
 • zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wejścia w życie planu miejscowego wykluczającego inwestycję,
 • potrzeba uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku wykonywania projektów aranżacji powierzchni biurowych przed dokonaniem odbioru budynku, który w projekcie budowlanym projektowany został w standardzie core & shell.
 • zgodność projektu budowlanego z zapisem decyzji środowiskowej uzyskanej przed wystąpieniem o decyzję wz,
 • etapowanie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem nakładania się na siebie zakresów poszczególnych etapów.

18 września 2014 r.

Spotkanie pt. „Wpływ zmian w Prawie geodezyjnym na proces inwestycyjny". Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Maria Kolińska - Dyrektor Wydziału Geodezji UMK oraz Pani Beata Słomka-Szczygieł – Kierownik Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Tematem przewodnim warsztatów były zmiany zasad i opłat związanych z udostępnianiem informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, omówiono także zmiany z sposobie uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była zmiana regulacji prawnych, która wprowadziła ponowną konieczność wyłączania gruntów z produkcji rolnej położonych na terenach miejskich.

26 czerwca 2014 r.

Spotkanie poświęcone zostało istotnym i nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego. Poruszono także zagadnienia związane z zakresem i formą projektu budowlanego zamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Omówione zostały także zagadnienia dot. zakresu i formy inwentaryzacji budynku dla wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz wniosku PnB.

4 kwietnia 2014 r.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z zapisami ustaleń planu, stąd gośćmi tych warsztatów byli przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. Dodatkowo, zagadnieniem poruszonym na tym spotkaniu było etapowanie inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W trakcie spotkania scharakteryzowano plany miejscowe oraz Studium.

20 lutego 2014 r.

Tematem głównym spotkania był Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny w aspekcie procesu budowlanego. Do udziału w spotkaniu zaproszony został Wydziału Geodezji. Omówione zostały tam tematy zgłoszone przez zainteresowanych w ostatnim czasie, tj.: sposób obliczania charakterystycznych parametrów inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w kontekście warunków zapisanych w decyzji WZ (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, szerokość elewacji) oraz zagadnienia związane z etapowaniem inwestycji bądź występowaniem o pozwolenie na budowę na części terenu wskazanego w decyzji WZ.

19 grudnia 2013 r.

Tematem przewodnim były problemy związane z obsługą komunikacyjna inwestycji, ujawniające się na etapie uzyskiwania decyzji wzizt oraz pozwolenia na budowę, warunki nakładane przez ZIKiT na inwestorów, umowy na realizację inwestycji drogowych wynikające z realizacji inwestycji niedrogowej, decyzje ZRID, oświadczenia o przyłączeniu do dróg itd.

30 października 2013 r.

Tematem przewodnim spotkania były problemy dotyczące inwestycji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na środowisko oraz wymaganych w związku z tym decyzji o uwarunkowanych środowiskowych uzyskiwanych równolegle do decyzji wzizt oraz pozwoleń na budowę. Do udziału w „Warsztatach" została zaproszona Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

12 września 2013 r.

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty, tematem przewodnim spotkania były problemy związane z ochrona zabytków, pojawiające się w procesie inwestycyjnym. Do udziału w „Warsztatach" został więc zaproszony Miejski Konserwator Zabytków.

24 lipca 2013 r.

Pierwsze spotkanie było inauguracją projektu i poświęcone zostało dyskusji na tematy zgłaszane na bieżące przez jego uczestników.

Warsztaty dla inwestorów Warsztaty dla inwestorów Warsztaty dla inwestorów Warsztaty dla inwestorów Warsztaty dla inwestorów Warsztaty dla inwestorów

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót