Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wszystko o rodzinach

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni wysłuchali informacji na temat sytuacji rodzin wielodzietnych w Krakowie i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Następnie zajęli się tematem funkcjonowania świadczeń rodzinnych.

W 2013 roku pomocą MOPS w Krakowie objętych zostało 4 tys. 738 rodzin z dziećmi, co stanowiło blisko 23% ogółu rodzin korzystających w pomocy. 60% rodzin z dziećmi objętych pomocą stanowiły rodziny wielodzietne i rodziny niepełne. Rodziny te objęte są wsparciem w ramach zadań realizowanych przez MOPS.

Na podstawie analizy informacji o dzieciach umieszczonych w 2014 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynika, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało 182 dzieci z 148 rodzin. Na 10 marca 2014 roku w pieczy zastępczej rodzinnej zawodowej oraz instytucjonalnej przebywa 550 dzieci, które pochodzą z 423 rodzin.

Należy wskazać, że 42% (178) rodzin to osoby samotnie wychowujące dzieci, natomiast rodziny wielodzietne stanowią jedynie 18% (78) wszystkich rodzin dzieci umieszczonych w w/w pieczy zastępczej. W 411 rodzinach  zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, przebywa łącznie 504 dzieci.

Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb w związku z niskimi dochodami rodzin w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało w formie posiłku 680 rodzin wielodzietnych, a w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku 668 rodziny wielodzietne oraz 1 tys. 710 rodzin niepełnych. W 2013 roku pomocą  formie posiłku objętych zostało łącznie 4 tys. 729 dzieci (osoby do 18 roku życia).

W 2013 roku MOPS w Krakowie współpracował z 241 wolontariuszami. W zakresie wsparcia rodzin z dziećmi i dzieci organizowano: pomoc w nauce oraz uczeniu sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego (rozmowy, gry, zabawy, wyjścia do kina). Pomoc świadczona była przez 148 wolontariuszy dla 283 dzieci. Ponadto 2 wolontariuszy zagranicznych w okresie wakacji pomagało 11 osobom (dzieci i młodzież) w nauce języka angielskiego.

W ramach obowiązującego systemu świadczeń rodzinnych pomocy wsparcie finansowe otrzymują głównie rodziny o niskich dochodach. Aktualnie kryterium dochodowe warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku wynosi 539 zł na członka rodziny, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 623 zł.

Gmina Miejska Kraków wypłaca swoim mieszkańcom jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 złotych. Przysługuje ona na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka. Dziecko musi również zamieszkiwać w Krakowie. Zapomoga przysługuje rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850 zł. Nowym świadczeniem wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2013 r. jest specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznawany jest osobom sprawującym opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Warunkiem przyznania tego świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia oraz spełnienie kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych Wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie. W ubiegłym roku świadczenie to zostało wypłacone 85 osobom.

Wypłacane są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-03-11
Data aktualizacji: 2014-03-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź