Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków, organizuje IV edycję  Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 • były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed dniem 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący Gminę Miejską Kraków (tzw. przydziały na podstawie decyzji administracyjnej),
 • utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia do dnia 30 września 2011 roku,
 • wypowiedzenie umowy najmu spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 • osiągnęły średni miesięczny dochód nie przekraczający następujących kwot: gospodarstwo jednoosobowe 2548, 63, dwuosobowe 2184,54, wieloosobowe 1820,45
 • zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;
 • złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia, spełniające przedstawione powyżej kryteria a otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku zobowiązania się do spełnienia następujących przesłanek:

 • rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu i opuszczenia w/w lokalu,
 • wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,
 • wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,
 • podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku konkursu ofert przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta, odmawia się przyjęcia oferty.

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert.


Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Internecie pod adresem www.bip.krakow.pl

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2010 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych ofertą (tj. oferenta oraz osoby zameldowane z nim na pobyt stały oraz czasowy),
 • w przypadku uzyskiwania w 2010 r. dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej - zaświadczenia z Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • tytuł prawny do lokalu,
 • wypowiedzenie umowy najmu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokój nr 111, pokój nr 113 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-08-22
Data aktualizacji: 2011-08-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat