Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Gminne becikowe – zmiany w przyznawaniu

Prezydent Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Proponowana zmiana pozwoli na zmniejszenie środków finansowych z budżetu gminy na wypłatę zapomogi przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla rodzin o niskich dochodach. Zaoszczędzone środki zasilą budżet rodzinnych domów dziecka. Miasto od lat wspiera działalność rodzinnych domów dziecka.

Od pięciu lat rodzice noworodków otrzymują ustawową zapomogę zwaną becikowym, przyjętą przez Sejm.

Od 2006 roku Kraków przyznaje dodatkowo gminne becikowe w wysokości 1000 zł.

Niezależnie od tych dwóch, w przypadku gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, przysługuje zasiłek rodzinny oraz dodatek do tego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka – wynoszący również 1000 zł.

Dotychczas funkcjonująca uchwała Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (z późn. zm.) pozwalała na wypłatę zapomogi dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wysokości ich dochodów.

W latach 2006–2010 na ten cel ze środków własnych gminny przeznaczono 38 756 000,00 zł.

W 2010 r. 9 262 mieszkańców Krakowa, którzy co najmniej od roku przed dniem urodzenia się dziecka mieszkali w mieście, otrzymało zapomogę, wydatki na ten cel wyniosły 9 411 000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r. miasto wypłaciło 1 508 000,00 zł.

Kraków jest jednym z nielicznych dużych miast, które wypłaca ze środków własnych gminy jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka. Jak wynika z przeprowadzonej przez magistrat analizy, „swojego” becikowego nie wypłacają już m.in. Warszawa, Wrocław i Gdańsk.

Zmiana w zasadach przyznawania tej zapomogi spowoduje ograniczenie liczby osób uprawnionych do świadczenia. Zgodnie z tą zmianą, prawo do wsparcia będzie przysługiwało rodzinom o niskich dochodach, tzn. rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, która decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nabyła uprawnienia do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodajmy, że ustawowe becikowe w wysokości 1000 złotych przysługuje jednemu z rodziców lub prawnemu opiekunowi dziecka. Aby je otrzymać, wystarczy złożyć w urzędzie miasta wniosek z kompletem wymaganych dokumentów. Potrzebne będą: kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, dokument potwierdzający zamieszkanie jednego z rodziców na terenie gminy  oraz oryginał zaświadczenia  lekarskiego dokumentującego, że matka dziecka była podczas ciąży objęta opieką lekarską.

Należy pamiętać, by podczas składania wniosku mieć przy sobie oryginały dokumentów do wglądu. Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka nie jest mieszkańcem Krakowa, wniosek składa w urzędzie gminy w swoim miejscu zamieszkania.

Wniosek  o ustawowe becikowe  należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Formularze można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 19, os. Handlowe 1), a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-03-23
Data aktualizacji: 2011-03-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź