Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów

Od 1 marca do 22 kwietnia 2011 roku na Platformie Edukacyjnej (www.portaledukacyjny.krakow.pl) prowadzona będzie rekrutacja do samorządowych gimnazjów (oprócz gimnazjów specjalnych i gimnazjów prowadzących oddziały przysposabiające do pracy) na rok szkolny 2011/2012.

W Krakowie nabór do klas pierwszych będzie prowadzony w 55 samorządowych gimnazjach. Szkoły będą rekrutowały uczniów do grup ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych, sportowych, dwujęzycznych, przygotowujących do DSD i z programami autorskimi.

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są rekrutowani w oparciu o kryteria i w miarę wolnych miejsc.

Do grup integracyjnych, terapeutycznych, sportowych, dwujęzycznych, przygotowujących do DSD i realizujących programy autorskie rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów (informacje szczegółowe w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych szkół).

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywać się będzie od 1 marca do 22 kwietnia 2011 roku. Na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl. zamieszczony jest wykaz samorządowych gimnazjów. Przeglądając strony internetowe szkół uczniowie i ich rodzice mogą zapoznać się z ofertą szkół i dokonać wyboru gimnazjum. W celu zapisania dziecka do gimnazjum rodzic powinien kliknąć na baner: „Rekrutacja do gimnazjów”. W panelu publicznym modułu rekrutacji można wypełnić kartę zapisu ucznia do gimnazjum, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

Innym sposobem zapisania ucznia do gimnazjum jest wydrukowanie z systemu karty zapisu, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Kartę można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Kartę zapisu może wypełnić również uczeń klasy szóstej na zajęciach z informatyki pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, wydrukować, przedstawić rodzicowi do akceptacji i podpisu, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej lub u wychowawcy klasy w terminie do 22 kwietnia br. – do godz. 12:00.

Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, zatwierdza i wprowadza do systemu. Wprowadza również oceny ze świadectwa ukończenia klasy szóstej oraz wyniki ze sprawdzianu.

Jeżeli dziecko jest uczniem szkoły podstawowej nie prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków lub uczniem spoza Krakowa i stara się o przyjęcie do samorządowego gimnazjum, to kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. Ponadto w terminie do 27 czerwca br. – do godz. 12:00 - należy przedłożyć do wglądu świadectwo i wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej w celu wprowadzenia danych do systemu. Obowiązek wprowadzenia danych należy do administracji gimnazjum.

Dziecko do klasy integracyjnej jest kierowane przez Wydział Edukacji na podstawie złożonego przez rodziców wniosku o skierowanie wraz z orzeczeniem z PPP. Do systemu rekrutacyjnego zostaje wprowadzone przez gimnazjum, do którego zostało skierowane.

Do gimnazjów specjalnych uczniowie mieszkający na terenie Miasta Krakowa przyjmowani są przez dyrektorów tych szkół, po przedłożeniu wniosku o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wniosku o potrzebie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych także wraz z orzeczeniem. Wyjątek stanowią szkoły funkcjonujące w zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach resocjalizacyjnych.

W przypadku, gdy uczeń zamieszkuje poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, a w danym powiecie nie ma odpowiedniego szkoły/ośrodka specjalnego wniosek wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej powinny zostać skierowane do właściwego starosty zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. Starosta wraz z osobnym wnioskiem oraz kompletem dokumentów zwraca się o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia do Prezydenta Miasta Krakowa.

Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru trzech szkół, w tym jednej obwodowej, którą powinien ostatecznie zaznaczyć jaką 3 opcję. Istnieje również możliwość dokonania korekty wyboru gimnazjum w terminie od 6 do 10 czerwca 2011 roku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjalnej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej zostanie ogłoszona przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne 29 czerwca 2011 roku.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej w terminie od 29 czerwca do 30 czerwca 2011 roku do godz. 14.00.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum nastąpi 1 lipca 2011 roku do godz. 12.00wywieszenie list na drzwiach szkoły i udostępnienie wyników w systemie. Po tym terminie będzie prowadzona jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Liczba wolnych miejsc w gimnazjach po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie wyświetlana w trybie on-line na stronach portalu. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Od 1 lipca br. będzie można złożyć oryginały dokumentów do gimnazjów, które posiadają wolne miejsca i w rekrutacji uzupełniającej starać się o przyjęcie. (KF)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-02-23
Data aktualizacji: 2011-02-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź