Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kultura - otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 2 marca 2011 r. w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs dotyczy zadań, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł, realizowanych na rzecz społeczności Krakowa w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta oraz upowszechniania kultury i sztuki. Zadanie może być realizowane w różnej formie, m.in. poprzez organizację koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu lub imprezy filmowej w okresie od marca do grudnia 2011 r.

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu, przeznaczone zostaną środki w kwocie około 2 500 000 zł (ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie określony w uchwale budżetowej na rok 2011).

Analizy ofert dokona komisja konkursowa, która sprawdzi m.in. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami konkursu oraz z celami statutowymi uczestnika konkursu, jego dokonania, kompetencje i doświadczenie organizacyjne, dorobek artystyczny zaangażowanych twórców i wykonawców, a także dotychczasową współpracę uczestnika konkursu z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.

W roku 2011 w pracach komisji konkursowej uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydatów do komisji należy zgłosić do 18 lutego 2011 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24 (dodatkowe informacje: www.bip.krakow.pl/?dok_id=30455).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2011 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie podana w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po podjęciu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronach internetowych www.bip.krakow.pl (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2427) oraz www.ngo.krakow.pl. (KF).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-02-10
Data aktualizacji: 2011-02-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź