Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Prezydent Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu dotyczącego udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W środę (20 października) z projektem uchwały zapoznali się radni.

Podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym przez tegoroczną powódź okazało się, że nie wystarczające w tej kwestii są ogólne przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz programy rządowe. W związku z tym, konieczne jest wprowadzenie na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez radę lokalnego programu pomocy społecznej.

Celem programu jest wprowadzenie ujednoliconej i uproszczonej procedury przyznawania świadczeń, tj. zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, którego przyznawanie i wypłacanie należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wprowadzenie programu pozwoli efektywnie i racjonalnie udzielać pomocy osobom poszkodowanym.

Pomoc w ramach programu przysługuje osobom poszkodowanym w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych w formie zasiłku celowego dla osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Pomocy udziela się osobom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Kraków. W ramach postępowania w sprawie przyznania zasiłku wprowadza się szczególne zasady postępowania:

1. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób ubiegających się o zasiłek, przeprowadza się wywiad środowiskowy w oparciu o część IV wzoru kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, nawet w sytuacji gdy osoba poszkodowana nie korzystała wcześniej z świadczeń z pomocy społecznej.

2. Sytuację dochodową poszkodowanego ustala się w oparciu o oświadczenie złożone przez zainteresowanego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

3. Podczas postępowania sporządza się protokół z oszacowania strat, określający rozmiar szkód oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

Zasiłek przyznawany jest bez względu na posiadany dochód, osobom które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, w oparciu o własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zasiłek przyznaje się w następujących wysokościach:

1. Do 1000 zł - w sytuacji powstania drobnych szkód nie uniemożliwiających prawidłowego funkcjonowania osób poszkodowanych,

2. Od 1000 do 4000 zł – w sytuacji istotnych szkód, zakłócających prawidłowe funkcjonowanie osób poszkodowanych,

3. Od 4000 zł do 7000 zł – w sytuacji znacznych szkód, które uniemożliwiają poszkodowanym prawidłowe funkcjonowanie.

Zasiłek przyznawany jest z przeznaczeniem na pokrycie w części lub całości niezbędnych kosztów, umożliwiających osobom poszkodowanym powrót do prawidłowego funkcjonowania.

Zasiłek udzielany jest jedynie w przypadku poniesienia strat w budynku, który stanowi centrum życiowe osoby poszkodowanej i w którym prowadzi ona gospodarstwo domowe.

Pomocy nie udziela się w przypadku powstania strat w budynkach gospodarczych, budynkach letniskowych, domkach rekreacyjnych, budynkach w budowie, budynkach niezamieszkałych.

Pomocy w ramach programu udziela się jedynie osobom, które złożą wniosek o udzielenie pomocy nie później niż 30 dni od dnia wystąpienia szkody.

Prezydent Miasta Krakowa ujmuje środki na realizację programu w przedstawianych corocznie projektach budżetu Miasta Krakowa, w ramach rezerwy celowej.

W przypadku przyjęcia programów pomocy finansowej z budżetu państwa pomoc poszkodowanym udzielana jest zgodnie z zasadami ustalonymi w tych programach. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-10-21
Data aktualizacji: 2010-10-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź