Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tak dla wotum zaufania oraz darmowe przejazdy dla dzieci w wakacje

Radni z Komisji Infrastruktury pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za 2023 r. w zakresie merytorycznego działania komisji oraz wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie gminy za 2023 r. Nad czym jeszcze pracowali?

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek przedstawił projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 107).

Projekt uchwały proponuje wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na obszarze objętym integracją międzygminną. Obecnie dzieci posiadają uprawnienie do bezpłatnego przejazdu jedynie w okresie od 1 września do 30 czerwca. Przyjęcie projektu uchwały pozwoli na wykonywanie przez uczniów przejazdów bez opłat również w okresie wakacyjnym, ułatwiając możliwość korzystania z krakowskich dóbr kultury, rozrywki i wypoczynku. Dodatkowo projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów komunikacji miejskiej, przywracając obowiązujące wcześniej zapisy dotyczące obniżania wysokości opłat dodatkowych. Radni z Komisji Infrastruktury wydali pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.

Radni wydali również pozytywną opinię dla projektu uchwały zmieniającego uchwały: nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat; nr CV/2851/23 zmieniającą uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat oraz nr CIX/2952/23 w sprawie zmiany uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z 22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 114). Jak tłumaczył Łukasz Franek, proponowana uchwała realizuje zalecenia wyroku sądowego dotyczącego sposobu dysponowania pojazdem. Poprzednia uchwała nie dopuszczała umów w spółkach partnerskich, w obecnej ta forma własności została dopisana. Projekt uchwały przewiduje także nowy termin wprowadzenia zmienionych stawek za parkowanie - 4 sierpnia 2025 r. a poszerzenie strefy nastąpi 10 sierpnia 2026 r.

Pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 87).

W związku ze zmianami w ustawie – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w 2022 r., która wprowadziła zmiany w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowana została definicja „nieczystości ciekłych”. Rada gminy w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy ma obowiązek dostosować akty prawa miejscowego. Zmiana polega na dodaniu wyrażenia „lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków” w tytule uchwały, w paragrafie 1 uchwały oraz w załączniku do uchwały. Ponadto zostały uwzględnione przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 108).

Projekty uchwał

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-18
Data aktualizacji: 2024-06-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź