Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zawieranie umów dzierżawy i najmu nieruchomości

Radni z Komisji Edukacji oraz Mienia i Rozwoju Gospodarczego na wspólnym posiedzeniu rozmawiali o kryteriach i zasadach zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości, budynków oraz lokali użytkowych, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją (m.in. szkolną i przedszkolną).

Fot. ZIS

Radny Łukasz Sęk zwrócił się do członków Komisji Edukacji z prośbą o przeprowadzenie w jak najpilniejszym możliwie terminie rozmowy na temat obecnej sytuacji panującej w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie. 7 listopada uczniowie tej placówki j ogłosili „czarny protest". Młodzież domaga się wyjaśnień, na co przeznaczane są pieniądze, podczas gdy w szkole często brakuje podstawowych produktów. Nie ma także zajęć tanecznych przewidzianych w programie nauczania. W mediach kwestia ta obecna jest już od jakiegoś czasu. Radny Łukasz Sęk wystosował również interpelację odnośnie do tego tematu, skupiając się wokół finansów XXX Liceum Ogólnokształcącego (przeczytasz o tym tutaj). Do dyskusji na ten temat włączył się także radny Wojciech Krzysztonek, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji oraz radna Teodozja Maliszewska. Sprawa ta znajdzie swoją kontynuację podczas jednego z kolejnych posiedzeń Komisji Edukacji.

Radni z Komisji Edukacji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/571/19 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, według druku 3736.

Przewodnicząca Komisji Agata Tatara podała pod głosowanie autopoprawkę do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, według druku 3597. Komisja spełniła wszystkie wymogi formalne, otrzymała także pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Wystąpiły jednak zastrzeżenia dotyczące publikatorów, w międzyczasie został ujednolicony tekst samego regulaminu.
(O zmianie w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz zwiększeniu miesięcznego dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym do kwoty 500 złotych, pisaliśmy tutaj).

W części poświęconej kryteriom i zasadom zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości, budynków oraz lokali użytkowych, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją (m.in. szkolną i przedszkolną) odbyła się dyskusja.

Przedstawicielki Wydziałów Skarbu Miasta i Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych odpowiadały na pytania radnych, dotyczące m.in. tego, na jakich zasadach
 i na podstawie jakich kryteriów zawierane są umowy dzierżawy i najmu nieruchomości, a także sytuacji poszczególnych placówek edukacyjnych.

Radni z Komisji Edukacji już wielokrotnie zajmowali się tą kwestią głównie w aspekcie placówek edukacyjnych niepublicznych i publicznych, interpretacji przepisów prawnych, czy warunków na jakich podstawie przyznawane są  zgody na zawarcie umów z podmiotami prowadzącymi działalność związaną z edukacją w Gminie Miejskiej Kraków. Członkowie Komisji składali również stosowne interpelacje oraz wystąpili z projektem rezolucji. Tematyka spotkania nie znalazła jednak swojego finału, będzie kontynuowana podczas kolejnych posiedzeń Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego, przy wsparciu i zainteresowaniu radnych z Komisji Edukacji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-08
Data aktualizacji: 2023-11-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź