Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywnie na posiedzeniu komisji

Radni z Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej zajęli się podczas posiedzenia opiniowaniem projektów uchwał.

Fot. freeforever.pl

Druk nr 3738 dotyczy utraty mocy uchwały nr LXXIV/954/09 w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. - Propozycja podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia obowiązujących na terenie Gminy przepisów, tak aby były one zgodne z funkcjonującymi w obrocie prawnym zasadami oraz by dawały możliwość skutecznej i niebudzącej wątpliwości egzekucji ustanowionych zakazów, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Straż Miejską Miasta Krakowa –  czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. – Jako pulmonolog jestem bardzo za przyjęciem tego projektu uchwały – mówiła radna Anna Prokop-Staszecka. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.

Pozytywną opinię komisji otrzymał również projekt uchwał według druku nr 3753, w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych”. - Program skierowany jest do mieszkańców miasta Krakowa, tj. osób niesamodzielnych w wieku 60 lat i więcej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona, Alzheimera, zespoły otępienne innego rodzaju, SM lub pacjent po przebytym udarze mózgu) celem udzielenia im świadczeń zdrowotnych w ramach pobytu w Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji lub pobytu na Całodobowym Oddziale Opieki Wytchnieniowej – mówiła Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Z tym projektem uchwały związany jest kolejny nr druku 3754, a dotyczący udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2023 - 2024 programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych”. Na realizację programu w 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 197 508,00 zł, a w 2024 r. środki finansowe wysokości 965 156,85 zł. - Od 1 lipca 2024 roku program planujemy realizować ze środków unijnych w ramach zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dodawała Elżbieta Kois-Żurek.

Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały według druku nr 3759, w sprawie zmian w uchwale nr CXV/3094/23 dotyczącej powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. Do składu Rady Społecznej dołączy radna Grażyna Fijałkowska.

 

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-08
Data aktualizacji: 2023-11-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź