Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Audyt krajobrazowy, propozycje dla obszaru „Lea”

Przyjęcie planu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030, dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” oraz projektem audytu krajobrazowego – to tematy poruszane podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się 6 listopada. 

Fot. Pixabay.com

Radni rozszerzyli, a następnie przyjęli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzający sugestie zmian, wypracowanych podczas prac wewnętrznego zespołu pracującego w ramach Komisji Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”.

Adaptacja do zmian klimatu

Uchwała nr XXXVI/933/20 w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030'' została podjęta przez Radę Miasta Krakowa 26 lutego 2020 r. W załączniku do uchwały wyszczególniona została lista działań adaptacyjnych wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Lista tych działań tworzona była w roku 2018 w ramach uczestnictwa Gminy Miejskiej Kraków w projekcie ówczesnego Ministerstwa Środowiska (teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska) dotyczącego opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Jak wyjaśniała zastępczyni dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu - Małgorzata Starnowska - planowane do realizacji przedsięwzięcia umieszczone na liście działań adaptacyjnych odzwierciedlały ówczesne potrzeby, które w przeciągu ostatnich kilku lat uległy zmianom, stąd podjęte zostały działania mające na celu ich aktualizację. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć umieszczonych na liście działań adaptacyjnych zaktualizowany został zgodnie z aktualnymi potrzebami zgłoszonymi przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty zaangażowane w ich realizację, mając również na uwadze możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć adaptacyjnych, ujętych w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu.

Radni pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030'' (druk nr 3688).

Audyt krajobrazowy

Radni rozmawiali także na temat projektu audytu krajobrazowego, przedstawionego przez Marszałka Województwa. Rada Miasta Krakowa ma czas na jego opiniowanie do 15 listopada. Jak tłumaczyła dyrektor wydziału Planowania Przestrzennego Elżbieta Szczepińska radni mogą: zaopiniować projekt negatywnie, wskazując błędy w projekcie; pozytywnie z uwagami oraz pozytywnie bez uwag. Brak opinii będzie traktowany jako milcząca zgoda. Audyt krajobrazowy, jeżeli zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego, będzie brany pod uwagę przy uzgodnieniach planów zagospodarowania przestrzennego. Włodzimierz Pietrus, pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiesił posiedzenie komisji. Radni mają zebrać się w środę. Jak tłumaczył, być może uda się zdążyć zebrać wnioski i przygotować projekt uchwały w środę 8 listopada. Jeśli nie, to radni rozważają zwołanie sesji nadzwyczajnej, która mogłaby odbyć się najprawdopodobniej w środę 15 listopada.

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-07
Data aktualizacji: 2023-11-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź