Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Powróciły konsultacje planu dla osiedla Podwawelskiego

Do 7 listopada można ponownie zapoznać się z projektem planu dla osiedla Podwawelskiego.

Fot. Jan Graczyński

Mieszkańcy mogą skonsultować szczegóły tego projektu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Plan jest też dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

W sprawie szczegółowych założeń planu można kontaktować się z miejskimi planistami telefonicznie 12 616 85 26, 12 616 85 42 oraz mailowo: bp.umk@um.krakow.pl.

Uwagi do projektu można przesyłać do 21 listopada. Szczegółowa instrukcja jak przygotować i wysłać wniosek znajduje się w ogłoszeniu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedla Podwawelskiego” był wykładany do publicznego wglądu trzykrotnie.

Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miasta Krakowa 16 lutego 2022 roku radni odrzucili projekt planu dla tego obszaru. Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 20 radnych, 19 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedla Podwawelskiego” wrócił pod obrady Rady Miasta Krakowa rok później, czyli w 22 lutego 2023 (I czytanie) po tym, jak 25 stycznia radni podjęli uchwałę kierunkową do prezydenta w sprawie dalszej pracy nad tym planem. 5 kwietnia 2023 odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. Podczas tej sesji głosowano nad zgłoszonymi przez radnych poprawkami. 14 z nich przegłosowano i rada zadecydowała o ponowieniu procedury planistycznej.

Pod konsultacje mieszkańców zostaje poddany projekt planu w związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu, otrzymanymi opiniami i uzgodnieniami oraz dostosowaniem do obowiązujących aktów prawnych.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:

 • Wyznaczono nowe tereny: Uo/Uz.1, Uo/Uz.2, Uo/Uz.3, Uo/Uz.4, Uks.1, ZP.5, KDW.21, KDW.22 wraz z ustaleniem dla nich zasad zagospodarowania
 • Na nowo wyznaczono granicę terenów KDD.2 i KDD.3 wraz z odpowiednimi sąsiadującymi terenami
 • Zmieniono granice i powierzchnie terenów: ZP.1, KDD.1, KU.3
 • Zmieniono granicę, powierzchnię i zasady zagospodarowania terenu MW.15
 • Zmieniono wybrane parametry zagospodarowania terenu w terenach: U.3, KU.4, KU.7
 • Wprowadzono zakaz lokalizacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na obiekcie wraz z terenem/obiekcie wpisanych do rejestru zabytków odpowiednio w terenach: U/MNi.2 i ZPs.1
 • Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MW/MNi.2
 • Usunięto zasady ochrony obiektu wraz z terenem ujętego w gminnej ewidencji zabytków w terenie U/MNi.3
 • Zmieniono ustalenia dotyczące elewacji: garaży, zespołów garaży i parkingów wielopoziomowych
 • Zmieniono ustalenia zasad lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych
 • Zmieniono zapisy dotyczące zagrożenia powodziowego
 • Zmieniono ustalenia dla obszaru i terenu górniczego „Mateczny I”
 • Wyznaczono dodatkowe szpalery drzew wskazanych do kształtowania i ochrony w terenach: U.3, U.7 i KU.4
 • Poszerzono strefę zieleni osiedlowej w zakresie terenu U.7 wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-09-29
Data aktualizacji: 2023-11-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź