Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe miasto i obszary zielone

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”, według druku 3293.

Fot. krakow.pl

Projekt uchwały w tej sprawie złożył klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. Jak wyjaśniał podczas posiedzenia komisji radny Włodzimierz Pietrus, na podstawie oceny sytuacji dotyczącej procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto" w oparciu o obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, zasadnym jest odstąpienie od sporządzania tego planu miejscowego.

W komisji licznie udział wzięli mieszkańcy Łuczanowic, którzy wypowiedzieli się na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B podetap B2 (druk nr 2236).  Mieszkańcy walczą o możliwość zabudowy swoich działek na tym obszarze, zwracali uwagę, że od kiedy procedowany jest plan, dostają odmowy na wnioski o zabudowę. Radni ustalili, że na kolejnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się 3 kwietnia, chcieliby wysłuchać informacji prezydenta na temat wz-tek złożonych na terenie tego planu, ale także pozostałych nieuchwalonych jeszcze „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz w sprawie zaopiniowania wykazu lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, odnośnie których wnioskuje się o uznanie ich za ochronne (druk nr 3295) oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kujawy" (druk nr 3269).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” (druk nr 3236) nie otrzymał pozytywnej opinii komisji. Na wniosek radnego Łukasza Maślony głosowana była opinia negatywna, której projekt uchwały również nie otrzymał.

Radni postanowili nie opiniować na tym posiedzeniu projektu uchwały w sprawie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - rejon ulicy Widłakowej II" (druk nr 3282). Jest to projekt uchwały złożony przez grupę radnych. - Na terenie zalewowym oznaczonym symbolem MN/MWn.1 projektowana jest zabudowa mieszkaniowa, co ze względu na zagrożenie powodziowe jest rozwiązaniem niewłaściwym, dlatego wskazana jest zmiana przeznaczenia tego obszaru na tereny zielone lub inne bez prawa zabudowy – opisują w uzasadnieniu radni. Projekt uchwały miał być procedowany w trybie jednego czytania, ale radny Marek Sobieraj, jeden z projektodawców będzie wnioskował o zmianę trybu na dwa czytania.

Radni dyskutowali także nad projektem uchwały grupy radnych w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Las Witkowicki", według druku 3292. - W styczniu 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki". Celem planu było uwzględnienie aktualnych kierunków polityki przestrzennej Gminy Miejskiej Kraków oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenów ze względu na wskazania Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018 – 2040 – możemy przeczytać w projekcie uchwały. - Przedłożony projekt uchwały spotkał się z licznymi protestami, wniesiono ich około 600. Biorąc pod uwagę tak znaczną i zasadną liczbę protestów wobec przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki" zasadnym i zgodnym z oczekiwaniami lokalnej społeczności jest podjęcie uchwały o odstąpieniu od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanego obszaru - pisze w uzasadnieniu grupa radnych. Komisja nie wydała pozytywnej opinii dla tego druku.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-03-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź