Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przekazywać środki tam, gdzie są najbardziej potrzebne

O realizacji w jednostkach edukacyjnych postanowień zawartych w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o „Sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022" mowa była m.in. na posiedzeniu Komisji Edukacji RMK.

Fot. pixabay.com

- Likwidacja barier architektonicznych to proces, który trwa i trwać będzie na przestrzeni kolejnych lat. Ważne jest, by działania te były traktowane przez miasto priorytetowo. Trzeba też dokonywać wnikliwych analiz, by celnie trafiać w potrzeby – mówił w trakcie posiedzenia Komisji Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Dodawał, że zapisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami spowodowały, że placówki, również edukacyjne sporządziły raporty o stanie zapewnienia dostępności. Duża ilość placówek przeprowadziła rodzaj samoaudytu, które zaowocowały z kolei sporządzeniem raportów pokazujących w jakim zakresie dana placówka już spełnia wymogi ustawy i co jeszcze jest do zrobienia. Raporty przekazane zostały do Wydziału Edukacji, są punktem odniesienia, by w planowy i najtrafniejszy sposób przekazywać środki tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

- Kiedy jeszcze nie funkcjonowały zapisy ustawy, staraliśmy się zapewnić dostępność w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, czyli tam, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami jest najwięcej – mówiła Beata Tracka-Samborska, dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty. Z budynków, w których funkcjonują jednostki oświatowe 51 obiektów jest w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a 31 – częściowo. W ciągu ostatnich 4 lat na zadania związane z dostępnością architektoniczną miasto wydało 7 mln 200 tys. zł, z czego w roku 2022 – prawie 3 mln 600 tys. zł. Radna Teodozja Maliszewska zwracała uwagę, że ta kwota jak na tak duże miasto oraz ilość placówek wcale nie jest taka duża. – W projekcie budżetu na przyszły rok zadań związanych z osobami z niepełnosprawnościami  jest sporo, ale są to na przykład zadania z budżetu obywatelskiego – mówiła radna Maliszewska. Z kolei radna Agata Tatara, Przewodnicząca Komisji dodawała, że dyskusja z pewnością powróci w trakcie pierwszego czytania budżetu.

- Od 2008 r. w przepisach oświatowych został wprowadzony zapis, w myśl którego Urząd do 31 października każdego roku przedstawia radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych – mówił do radnych Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, prezentując radnym „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”.

- Gmina Miejska Kraków w roku szkolnym 2021/2022, realizując zadania gminy i powiatu, prowadziła 426 różnego typu szkół i placówek umiejscowionych w 317 jednostkach organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych oraz realizowane zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco były doposażane w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniana była obsługa administracyjna, w tym prawna, obsługa finansowa, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i obsługa organizacyjna. Realizując zadania gminy miasto Kraków prowadziło: ˗ 135 przedszkoli (w tym 8 przedszkoli specjalnych), ˗ 113 szkół podstawowych (w tym 18 szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, 16 szkół sportowych lub z oddziałami sportowymi, 2 szkoły z oddziałami mistrzostwa sportowego, 5 szkół z oddziałami dwujęzycznymi), ˗ 1 ogólnokształcącą szkołę muzyczną. Wykonując zadania powiatu miasto Kraków prowadziło: ˗ 15 szkół podstawowych specjalnych, ˗ 28 szkół ponadpodstawowych specjalnych: 4 licea ogólnokształcące, 2 technika, 6 branżowych szkół I stopnia, 10 szkół przysposabiających do pracy, 3 branżowe szkoły II stopnia, 3 szkoły policealne, ˗ 77 szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: 36 liceów ogólnokształcących, 22 technika, 19 branżowych szkół I stopnia, ˗ 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, ˗ 4 branżowe szkoły II stopnia, ˗ 10 szkół policealnych, ˗ 3 szkoły muzyczne I stopnia, ˗ 1 szkołę muzyczną II stopnia, ˗ 3 międzyszkolne ośrodki sportowe, ˗ 3 bursy, ˗ 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym 4 specjalistyczne), ˗ 11 młodzieżowych domów kultury, ˗ 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, ˗ 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ˗ 2 schroniska młodzieżowe (1 sezonowe), ˗ 2 centra kształcenia zawodowego, ˗ 16 internatów zlokalizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (8) i w zespołach szkół (8). – można przeczytać we wstępie do Raportu o stanie krakowskiej oświaty. Z jego pełną wersją można zapoznać się tu.

Radni wydali też pozytywne opinie dla projektów uchwał w sprawie: zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 853) (druk nr 3093) - w zakresie merytorycznego działania Komisji; zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) (druk nr 3095) - w zakresie merytorycznego działania Komisji oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) (druk nr 3096) - w zakresie merytorycznego działania Komisji.

 

 

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: Karolina Tomczyk
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-11-24
Data aktualizacji: 2022-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź