Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zakończenie realizacji projektu PARK4SUMP

Projekt unijny PARK4SUMP* był realizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK w ramach programu Komisji Europejskiej - Horyzont 2020 (Agencja INEA - Innovation and Networks Executive Agency) i w całości finansowany ze środków tego programu. Został zakończony w sierpniu tego roku.

Jego celem jest poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta. Działania realizowane w ramach projektu mają służyć wzrostowi świadomości oraz uzyskaniu większej akceptacji interesariuszy w kwestiach wdrażania polityki parkingowej mogącej wpływać na jakość życia w mieście. Projekt służyć miał też budowie potencjału i poprawie współpracy między miastami, przełamywaniu barier w implementacji ww. polityk oraz stymulowaniu dalszych innowacji w zarządzaniu parkowaniem. Innymi ważnymi zadaniami projektu są: lepsze zarządzanie wpływami ze Stref Płatnego Parkowania, integracja polityki parkingowej w ramach dokumentów SUMP, uwalnianie przestrzeni publicznych i redukcja ilości podróży samochodowych przy jednoczesnej poprawie warunków dla transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego.

W ramach realizacji projektu unijnego Park4SUMP Kraków przeprowadził audyt polityki parkingowej miasta ParkPAD. Jako drugie miasto w Polsce – po Gdańsku – otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zakończenie tego innowacyjnego procesu. Audytorzy podkreślili, że Kraków posiada bardzo zaawansowaną politykę parkingową, obejmującą wszystkie główne, pożądane aspekty, począwszy od inteligentnego modelu stref płatnego parkowania, w tym planów ich rozbudowy, po klasyczne podejście „push & pull” polegające na wykorzystaniu przychodów ze strefy płatnego parkowania do realizacji i promocji zrównoważonych form transportu w mieście.

Z punktu widzenia mieszkańców Krakowa, właściwe zarządzanie przestrzenią parkingową to przede wszystkim możliwość parkowania w centrum miasta, dzięki wymuszanej opłatami rotacji pojazdów, jak również możliwość pozostawienia samochodu na parkingu „Park & Ride” i kontynuowanie podróży wygodną komunikacją zbiorową.

Narzędzie ParkPAD to pierwsze tego typu systemowe podejście do spraw parkowania w miastach europejskich. Kraków jest jednym z 16 miast-partnerów biorących udział w projekcie Park4SUMP w ramach programu „Horyzont 2020” finansowanego przez Komisję Europejską. Z operacyjnego punktu widzenia płatne parkowanie ma na celu zwiększenie rotacji parkujących samochodów
i zapewnienie przynajmniej 85–90 proc. wolnych miejsc postojowych w newralgicznych obszarach centrum miasta. Generuje też oczywiście niemałe przychody dla gmin. W myśl niedawno znowelizowanych przepisów prawa polskiego dochody te w dużej mierze mogą wspierać obszary niezwiązane z parkowaniem, takie jak transport publiczny, poruszanie się pieszo bądź rowerem, a także rozwój zielonych przestrzeni miasta. W Krakowie zdecydowano o przekazywaniu 69 proc. dochodów z płatnego parkowania na te właśnie cele. Przykładowo, w miastach belgijskich czy holenderskich odsetek ten to 20–30 proc. Tylko taka polityka (rozwój transportu niezmotoryzowanego i zbiorowego) może przynieść długofalowe efekty w postaci zmniejszenia zatłoczenia i hałasu komunikacyjnego czy emisji zanieczyszczeń.

Dzięki udziałowi  w projekcie udało się skutecznie rozpocząć pierwsze testy systemu e-kontroli w Obszarze Płatnego Parkowania. Systemy takie funkcjonują m.in. w Warszawie, Gdańsku i wielu miastach Europy. Testy pokazały, że wykorzystanie samochodów skanujących do kontroli wnoszenia opłat w OPP w Krakowie jest możliwe i może przynieść wymierne korzyści co do efektywności działania strefy, jak również korzyści finansowe.  Większa „szczelność” strefy płatnego parkowania to większe przychody z tego tytułu dla Gminy, a jak wskazano powyżej, przekłada się to na spore środki finansowe na wdrażanie rozwiązań związanych z ruchem pieszym, rowerowym, czy też rozwój terenów zielonych w mieście. Wdrożenie takiego systemu w pełnej skali wymaga szczegółowego planowania w zakresie niezbędnego sprzętu i oprogramowana, dostosowanego do lokalnych warunków (m.in. zabudowy śródmiejskiej, organizacji ruchu i parkowania).

*PARK4SUMP – eng. strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies (strategiczna integracja innowacyjnego zarządzania parkowaniem z politykami zrównoważonej mobilności miejskiej).

Więcej o projekcie tutaj

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2022-09-19
Data aktualizacji: 2022-09-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź