Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Szukamy realizatorów programów proklimatycznych

Walka ze smogiem, rozwój OZE, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, mikroretencja i rodzinne ogródki działkowe – to pięć obszarów, którym przypisane są programy proklimatyczne prowadzone na terenie Krakowa. Ruszył właśnie nabór podmiotów, które podejmą się realizacji tych zadań – mogą w nim wziąć udział przedsiębiorcy, których działalność obejmuje przedsięwzięcia niskoemisyjne oraz budowlane.

Kraków
Fot. Jan Graczyński

Czego dotyczy nabór ofert?

Celem naboru jest stworzenie listy rekomendowanych przez miasto Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach następujących programów:

 • Programu „Stop smog”
 • Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii
 • Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa
 • Programu krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych
 • Programu wspierania rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Zasady naboru

Oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą prace polegające na realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz budowlanych – m.in. montaż urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz elektrycznych, w tym również instalacji odnawialnych źródeł energii (takich jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, magazyny energii, systemy zarządzania energią), montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz montaż podziemnych i naziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe, systemu bioretencji, systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów oraz docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych oraz budowa lub modernizacja alejek ogrodowych, budowa lub modernizacja ogrodzenia, montaż lamp z doprowadzeniem energii, doprowadzenie lub modernizacja sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, montaż systemu monitoringu.

Termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programów dotacyjnych dla Miasta Krakowa w Punkcie Informacyjno-Doradczym Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1 lub przesłać na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK, 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 2.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu i opatrzyć napisem: „Wydział ds. Jakości Powietrza UMK Komisja Naboru Ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programów dotacyjnych Krakowa – nie otwierać”.

Data wpływu oferty rozumiana jest jako termin dostarczenia oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny merytorycznej ofert:

 • kondycja finansowa – dobra sytuacja finansowa wykonawcy, potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 60 000 zł
 • niezawodność – rzetelne wykonanie zleconych prac, potwierdzone złożeniem wykazu pięciu inwestycji zrealizowanych przez wykonawcę w przeciągu ostatnich trzech lat (w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w okresie krótszym niż trzy lata, wówczas od momentu rozpoczęcia działalności), wraz z referencjami obejmującymi zakres wykonanych prac. Poprzez wykaz rozumie się wykonanie pięciu inwestycji z każdego zakresu wykonywanych prac, na które wykonawca składa ofertę
 • terminowość – oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji umów podpisanych z inwestorami w terminie określonym w danym programie
 • cena – oświadczenie o zobowiązaniu się do przygotowania oferty cenowej dla mieszkańców Krakowa na wykonanie prac zgodnie z założeniami danego programu
 • gwarancja – oświadczenie o objęciu minimum 2-letnią gwarancją wszystkich wykonywanych usług
 • potencjał – dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji zleconych prac, potwierdzone zatrudnieniem na umowę o pracę minimum trzech pracowników budowlanych (w tym jeden pracownik musi posiadać uprawnienia zawodowe), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań w ramach programów dotacyjnych. Dopuszcza się możliwość potwierdzenia zatrudnienia dwóch pracowników budowlanych, w przypadku gdy trzecim pracownikiem budowlanym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
 • kwalifikacje – posiadanie uprawnień do wykonywania prac w przedmiotowej dziedzinie, potwierdzone dokumentami poświadczającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, takimi jak: a) uprawnienia budowlane, b) dyplom mistrzowski w zawodzie odpowiadającym wykonywanej inwestycji, c) lub stosowne certyfikaty wystawione przez uprawnione podmioty bądź instytucję
 • jakość – montowane urządzenia powinny posiadać aprobaty techniczne oraz certyfikaty jakości oraz spełniać warunki techniczne określone w poszczególnych programach.

Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z listy przestrzegać zaleceń i wymagań GMK wynikających z kryteriów oceny.

Termin wyboru ofert

Komisja dokonuje weryfikacji i oceny ofert w terminie 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym oferty zostały złożone.

Informacje dotyczące otwartego naboru ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Wydziale ds. Jakości Powietrza pod numerem tel. 12 616 89 16.

Materiały do pobrania i szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-01
Data aktualizacji: 2022-08-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź