Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualizacja programu inwestycyjnego dla dzielnic – budowa infrastruktury sanitarnej

Realizując zadania z obszaru gospodarki komunalnej Miasto Kraków zapewnia mieszkańcom dostęp do usług komunalnych mających kluczowe znaczenie dla życia, jak zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zapewnienie dostaw energii, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy zapewnienie czystości i porządku. W 2021 r. odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej utrzymywał się na stabilnym, wysokim poziomie wynoszącym ponad 99 %. Jednocześnie 92,1 % mieszkańców korzystało z sieci kanalizacyjnej.

Zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odprowadzenie ścieków realizuje miejska spółka Wodociągi Miasta Krakowa, która określa realne potrzeby mieszkańców poszczególnych dzielnic Krakowa w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Polityka inwestycyjna w tym obszarze jest realizowana m.in. w oparciu o zapisy Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa infrastruktury sanitarnej (BIS).

Celem jego utworzenia było:

  • podniesienie poziomu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie GMK oraz osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej ilości nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • poprawa spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, w szczególności na obszarach peryferyjnych w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do infrastruktury sanitarnej
  • podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców
  • wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych oraz powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych
  • zmniejszenie uciążliwości związanej z koniecznością transportu pojazdami asenizacyjnymi  nieczystości ciekłych  gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
  • zagwarantowanie podwyższonych standardów oczyszczania ścieków wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ze  związków biogennych
  • zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców,  związanych z gromadzeniem i utylizacją nieczystości ciekłych poprzez zastąpienie indywidualnych zbiorników bezodpływowych systemem kanalizacji zbiorczej.

Program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej został przyjęty do realizacji w dniu 7 lutego 2018 r. uchwałą NR XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa. W związku ze zmianami w zakresie prawnym, organizacyjnym oraz technicznym, jakie nastąpiły od jego rozpoczęcia, Program wymaga aktualizacji dotyczącej zasad utrzymania i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:

  • usystematyzowane i opisane zostały zasady współpracy pomiędzy Wodociągami Miasta Krakowa SA i mieszkańcami na etapie realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w rocznych planach rzeczowo-finansowych spółki
  • wskazano możliwość nieodpłatnego udostępniania zainteresowanym mieszkańcom, elektronicznej wersji podkładów geodezyjnych, sporządzonych na zlecenie WMK SA na potrzeby projektu budowy sieci. Powyższe w istotny sposób obniży ponoszone przez mieszkańców koszty wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego
  • w ramach programu inwestycyjnego BIS, dopuszczono możliwość wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez WMK SA (w zakresie sieci) oraz właścicieli nieruchomości niezabudowanych (w zakresie przyłączy wodociągowych lub/i kanalizacyjnych). Takie rozwiązanie pozwoli na istotne obniżenie kosztów przyłączenia do sieci (m.in. odtworzenie nawierzchni pasa drogowego finansowane będzie wyłącznie przez WMK SA) ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028]. Równocześnie możliwe będzie uniknięcie ponownej destrukcji nawierzchni pasa drogowego, w związku z późniejszą realizacją robót przyłączeniowych.

Proponowane zmiany zostaną uwzględnione w projekcie uchwały, która planowana jest do przedłożenia pod obrady Rady Miasta Krakowa we wrześniu br.

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2022-08-01
Data aktualizacji: 2022-08-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź