Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jak zgłosić uszkodzone drzewo? Gdzie posadzić nowe?

Służby miejskie wciąż usuwają skutki ostatniej nawałnicy. Zalegające drzewa i konary usuwane są tak szybko, jak to tylko możliwe, połamane konary nadal jednak mogą się znajdować w koronach drzew. Apelujemy więc, aby przestrzegać zakazu wstępu i nie przekraczać taśm ostrzegawczych. Poniżej zamieszczamy również informacje o tym, jak wypełnić formularz dla ubezpieczyciela, gdzie i jak zgłaszać uszkodzone drzewa, a także potrzebę zasadzenia nowych.

Kraków po burzy
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

ZZM apeluje, aby w ciągu najbliższych dni, jeśli nie jest to konieczne, nie wchodzić do lasów, szczególnie widząc połamane i powalone drzewa. Sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza na Skałkach Twardowskiego.

Trwa także szacowanie strat jeśli chodzi o pomniki przyrody w mieście. Najbardziej ucierpiały pomnikowe drzewa w Tyńcu. Szkody dotyczą prawdopodobnie kilku drzew. Pracownicy urzędu sprawdzają w terenie stan tych drzew.

Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, w serwisie Nowy Tydzień poinformował, że obecnie wiemy o około 100 połamanych drzewach. Dokładny zakres zniszczeń będzie znany do końca tygodnia.

Dyrektor podkreślił, że jeżeli służby gdzieś jeszcze nie dotarły, to dlatego że kończą sprzątanie w innym miejscu. Zaznacza, że po posprzątaniu służby przystąpią do planowania, gdzie posadzić nowe drzewa. – Zostanie także wdrożony plan pomocy dla os. Podwawelskiego. Będziemy współpracować ze spółdzielnią i mieszkańcami, którzy będą zapraszani do wspólnego sadzenia nowych drzew – dodał.

Jak odzyskać pieniądze za straty poniesione podczas nawałnicy?

Przesyłane filmy od mieszkańców pokazują także zniszczenia samochodów, uszkodzone elementy domów. Aby jak najszybciej odzyskać pieniądze za poniesione straty, należy wypełnić formularz dotyczący zgłoszenia do ubezpieczyciela tych szkód. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Gdzie posadzić nowe drzewa?

Na adres e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych mogą już zgłaszać zapotrzebowanie na nowe drzewa, które zastąpią te powalone w czasie ostatniej nawałnicy. Miasto jesienią i na wiosnę pomoże posadzić młode drzewa.

Jak usunąć drzewo zgodnie z prawem?

Przepisy ustawy o ochronie przyrody nakładają na właścicieli nieruchomości, na których rosły złamane drzewa, obowiązki administracyjne. Usunięcie takiego drzewa nie wymaga zezwolenia, ale wymaga uprzedniego powiadomienia urzędu. Dopiero gdy pracownik urzędu potwierdzi, że drzewo stanowi tzw. „złom” lub „wywrot” zgodnie z definicją ustawową i sporządzi z tego protokół, właściciel może uprzątnąć takie drzewo. Powiadomienie urzędu przed usunięciem drzewa nie jest konieczne, jeżeli drzewo usuwa straż pożarna lub inne jednostki powołane do prowadzenia akcji ratunkowej.

W takich przypadkach do 30 dni od zdarzenia należy przekazać organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z tego terenu informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Jak usunąć drzewo na terenie zabytkowym?

W przypadku terenów zabytkowych sytuacja może być bardziej złożona, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań wskazane jest skontaktowanie się z właściwym konserwatorem zabytków. Niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody, właściciel lub posiadacz zabytku jest zobowiązany do zawiadamiania konserwatora zabytków m.in. o zniszczeniu zabytku w terminie 14 dni. Uszkodzenie zabytku w tym przypadku należy rozumieć jako przewrócenie lub złamanie się drzew lub krzewów, które wchodzą w skład zabytkowych zespołów i działek objętych ochroną konserwatorską.

Liczba wpływających zgłoszeń od mieszkańców jest bardzo duża dlatego rozpatrywanie takich zgłoszeń może zająć kilka dni. Informację o uszkodzonym drzewie warto przesłać mailem pod adres właściwego urzędu:

  • Na terenach zabytkowych – konserwatora zabytków (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: mkz@um.krakow.pl lub Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: krakow@wuoz.malopolska.pl). Obszary wpisane do rejestru zabytków jako układy urbanistyczne podlegają w całości konserwatorowi zabytków.
  • Użytkownicy nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, które stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków (np. dzierżawcy lub podmioty posiadające trwały zarząd nad nieruchomością), powinni zawiadomić Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: krakow@zpkwm.pl).
  • W pozostałych przypadkach do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: umk@um.krakow.pl.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć fotografie uszkodzonego drzewa, informację o miejscu, w którym rosło (numer posesji, działki ewidencyjnej), a w przypadku dużych działek – mapę lub szkic z zaznaczoną lokalizacją. Podanie telefonu kontaktowego usprawnia obsługę takiego zgłoszenia, fotografie drzewa powinny pozwalać na określenie czy drzewo się złamało, czy uległo wywróceniu, powinny umożliwiać lokalizację w terenie (widoczne punkty charakterystyczne) oraz obrazować ogólny stan drzewa po uszkodzeniu. Ponieważ zgłoszenie „złomu” lub „wywrotu” nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego, a więc osoba zgłaszająca nie musi być właścicielem nieruchomości, konieczne jest natomiast skierowanie informacji do właściwej jednostki.

  • „Wywroty” to drzewa, które wywróciły się w wyniku działania czynników naturalnych.
  • „Złomy” to drzewa, których pień uległ złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych. Przypadki, w których złamaniu uległy jedynie konary, bez naruszenia pnia, nie pozwalają na uznanie drzewa jako „złom” i nie powodują zniesienia ochrony ustawowej drzewa. Usunięcie takiego drzewa wymaga zezwolenia na zasadach ogólnych.

W przypadkach, w których uszkodzone drzewo uniemożliwia korzystanie z nieruchomości lub zachodzi konieczność niezwłocznej likwidacji szkody, jaką wyrządziło, dopuszczalne jest – bez informowania urzędu – prowadzenie wyłącznie takich działań, które nie utrudnią możliwości klasyfikacji drzewa jako „złomu” lub „wywrotu”. Działania takie powinny być wykonywane w zakresie minimalnym o charakterze doraźnym. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac porządkowych zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej.

W przypadku, gdy złamaniu ulegnie drzewo rosnące na terenach zarządzanych przez miasto Kraków, informacje o tym fakcie należy zgłaszać do jednostki utrzymującej daną nieruchomość. Dla większości terenów zielonych, w tym pasów drogowych, jednostką utrzymującą zieleń jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą również powodować sytuację, w których drzewo nie będzie stanowiło „złomu” lub „wywrotu”, natomiast przechyli się w sposób stwarzający zagrożenie dla otoczenia. W takich przypadkach usunięcie wymaga zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru usunięcia. W przypadkach, gdy nie ma możliwości niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do właściwego urzędu, drzewo może być usunięte przez straż pożarną (lub inne służby ustawowo powołane do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia), która w ramach prowadzonej akcji ratowniczej jest zwolniona z konieczności posiadania zezwolenia na usunięcie drzewa. Po usunięciu drzewa warto poprosić daną jednostkę ratowniczą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie akcji.

W skrócie – usunięcie powalonego lub złamanego drzewa wymaga powiadomienia:

  • Konserwatora zabytków – jeżeli drzewo rosło na terenie wpisanym do rejestru zabytków
  • Dyrektora zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – jeżeli drzewo rosło na niewpisanej do rejestru zabytków nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków (np. dzierżawionej od gminy lub będącej w trwałym zarządzie innego podmiotu),
  • Zarządu Zieleni Miejskiej – jeżeli drzewo rosło w pasie drogowym lub na terenie zielonym utrzymywanym przez Gminę Miejską Kraków
  • Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – w pozostałych przypadkach.
294182834_998701060787909_9180744489563628328_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294195777_463027642319797_2215267992135724083_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294307960_1403163950196352_626886855975928422_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294647356_1076258949762826_9113387073444544994_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294661883_3042830416008315_7729398181322843943_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294818587_421953523223148_5683228727546425882_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294973200_1200249554058477_8361750674377566079_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
295102754_5456872134370416_3010782193016602186_n.jpg-Kraków po burzy
Kraków po burzy Bogusław Świerzowski / krakow.pl
294182834_998701060787909_9180744489563628328_n.jpg-Kraków po burzy
294195777_463027642319797_2215267992135724083_n.jpg-Kraków po burzy
294307960_1403163950196352_626886855975928422_n.jpg-Kraków po burzy
294647356_1076258949762826_9113387073444544994_n.jpg-Kraków po burzy
294661883_3042830416008315_7729398181322843943_n.jpg-Kraków po burzy
294818587_421953523223148_5683228727546425882_n.jpg-Kraków po burzy
294973200_1200249554058477_8361750674377566079_n.jpg-Kraków po burzy
295102754_5456872134370416_3010782193016602186_n.jpg-Kraków po burzy
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-25
Data aktualizacji: 2022-08-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź