Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Płatna komunikacja dla uchodźców z Ukrainy / Платний проїзд для біженців з України

31 maja skończył się okres bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uchodźców z Ukrainy.

31 травня закінчився період безкоштовного проїзду в громадському транспорті для біженців з України.

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Możliwość bezpłatnych przejazdów została wprowadzona od 24 lutego na okres 97 dni. Zwolnienie z opłat dotyczyło poruszania się na terenie miasta oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla obywateli Ukrainy.

Ulga została wprowadzona, aby wesprzeć uchodźców w zakresie przemieszczania się po Krakowie, w celu wyrobienia dokumentów, dotarcia do miejsc pomocowych, a także w celu poszukiwania pracy.


W Krakowie można zakupić bilety do kasowania, okresowe, okresowe mieszkańca, zintegrowane czy dla firm. Ceny biletów podane są na stronie internetowej ztp.krakow.pl.

Bilety możesz zakupić w Punktach Sprzedaży Biletów, w niektórych punktach handlowych, w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych oraz w aplikacjach mobilnych.

Cena biletu zależy od strefy, której dotyczy przejazd. Strefa biletowa I dotyczy miasta Kraków.

Strefa II lub III to obszar miast i gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego. Można zakupić bilety na strefy łączone: I i II, II i III lub I i II i III. Przykładowo bilet miesięczny na jedną linię dla osoby dorosłej to 80 zł, na wszystkie linie strefy I to 148 zł.

Bezpłatne przejazdy przysługują:

 • dzieciom od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia. Podstawą jest oświadczenie rodzica lub opiekuna dokument urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
 • uczniom szkół podstawowych prowadzonych na obszarze Krakowa oraz gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienie (od 1 września do 30 czerwca). Podstawą jest ważna legitymacja szkolna
 • osobom, które ukończyły 70 lat życia. Podstawą dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej
 • bezpłatne przejazdy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe w przypadku uchodźców z Ukrainy rozpatrywane są indywidualnie. Wnioski należy kierować na adres: sekretariat@ztp.krakow.pl

Bilety aktywizacyjne dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne

Jest to bilet miesięczny, imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I, I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem, wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia. Bilet aktywizujący na 1 miesiąc, na I strefę, linie dzienne, to koszt 50 zł.

Bilet socjalny:

Bilet socjalny, miesięczny, imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I, I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. Np. bilet socjalny na 1 miesiąc, na linie dzienne, dla strefy I kosztuje 30 zł.

Osoby uprawnione to te, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej). Podstawą wydania biletu socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania ośrodek pomocy społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

MOPS wydaje pisemną informację o wysokości osiąganego dochodu dla osób, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Kraków. Z tym dokumentem osoba zainteresowana udaje się do punktu sprzedaży biletów KMK, aby nabyć bilet socjalny.

Bilet ulgowy:

 • Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat, do ukończenia 16 roku życia. Podstawą jest dokument ze zdjęciem i datą urodzenia
 • Emerytom przed ukończeniem 70 roku życia, posiadającym legitymację emeryta przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • Inne osoby wymienione tutaj.

Poniżej pokazujemy, jak w prosty sposób zarejestrować się w aplikacji, poprzez którą można zakupić bilety długoterminowe na wszystkie linie tramwajowe i autobusowe w I strefie biletowej. Skorzystaj z aplikacji mobilnej dla systemu iOS lub Android.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


[UA]

З 24 лютого введено можливість безкоштовного проїзду на 97 днів. Звільнення від плати поширювалося на пересування містом та сусідніми муніципалітетами, які приєдналися до угоди з метою спільного виконання завдань у сфері громадського транспорту для громадян України.

Звільнення було введено для підтримки біженців у пересуванні Краковом, щоб отримати документи, дістатися до місць допомоги та шукати роботу.


У Кракові ви можете придбати валідний квиток, періодичний, періодичний резидент, інтегрований або для компаній. Ціни квитків вказані на сайті: ztp.krakow.pl.

Придбати квитки можна в пунктах продажу квитків, деяких торгових точках, у стаціонарних і мобільних квиткових автоматах та в мобільних додатках.

Вартість квитка залежить від зони, в якій здійснюється поїздка. Квиткова зона I поширюється на місто Краків.

Зона II або III – це території міст і ґмін, які уклали угоди з муніципалітетом Кракова про інтеграцію місцевого громадського транспорту. Квитки на об’єднані зони I і II, II і III або I і II і III можна придбати. Наприклад, місячний квиток на одну лінію для дорослого коштує 80 злотих, а на всі лінії зони I — 148 злотих.

Доступна безкоштовна їзда:

 • Діти від народження до 30 вересня року, в якому їм виповнилося 7 років. Підставою є заява одного з батьків або опікуна, офіційний документ дитини або батьків (опікунів), що дозволяє визначити вік дитини
 • Учнями початкових шкіл функціонують у Кракові та комунах, які уклали відповідну угоду з ГМК (з 1 вересня по 30 червня). Основою є дійсний шкільний квиток
 • Люди старше 70 років. Основою є документ із фотографією, що дозволяє підтвердити вік та особу уповноваженої особи
 • Безкоштовний проїзд інвалідів з підтвердженою тяжкою інвалідністю або повною непрацездатністю та непрацездатністю або неможливістю самостійного проживання або інвалідності 1 групи з опікуном, що супроводжує їх у транспортному засобі, у разі біженців з України розглядається індивідуально. Запити слід надсилати за такою адресою: sekretariat@ztp.krakow.pl.

Активаційні квитки для осіб, зареєстрованих як безробітні Це місячний особистий квиток, який дає право на багаторазові поїздки в квитковій зоні I, I і II або I і II і III на всіх денних лініях. Особи, які мають право на придбання та користування квитком, мають діючу (видану не раніше ніж за 3 місяці до дати перевірки квитка) довідку органу з питань праці, компетентного за місцем проживання, що підтверджує, що особа на даний момент зареєстрована як безробітна. Дата початку дії придбаного квитка не може бути пізніше закінчення терміну дії сертифіката. Квиток активації на 1 місяць, зона I, добові лінії, коштує 50 злотих.

Соціальний квиток особистий місячний квиток, що дає право на багаторазові поїздки в квитковій зоні I, I і II або I і II і III на всіх денних лініях. Право на придбання квитка мають особи, дохід яких дорівнює або нижчий критерій доходу для призначення соціальної допомоги. Наприклад, соціальний квиток на 1 місяць, на денні лінії, на зону І коштує 30 злотих. Правомочними є особи, чий дохід дорівнює або нижчий критерій доходу для надання соціальної допомоги (600 злотих для особи в сім’ї, 776 злотих для самотньої особи). Підставою для оформлення соціального квитка є письмова інформація, видана компетентним за місцем проживання Центром соціального захисту населення, що підтверджує, що заінтересована особа отримує дохід, рівний або нижчий за критерій доходу, визначений Постановою Ради Міністрів перевірені критерії доходу та розміри пільг, що діють на день придбання квитка, грошові кошти від соціальної допомоги та документ, що посвідчує особу.

MOPS видає письмову інформацію про розмір отриманого доходу для осіб, місцем проживання яких є муніципалітет Кракова, з цим документом зацікавлена особа йде до пункту продажу квитків громадського транспорту для придбання соціального квитка.

Нижений квиток:

 • Діти та молодь з 1 жовтня календарного року, в якому їм виповнюється 7 років, до досягнення ними 16 років. Основою є документ з фотографією та датою народження
 • Пенсіонери віком до 70 років, які мають посвідчення пенсіонера, перекладене польською мовою присяжним перекладачем
 • Інші особи, зазначені в Знижках у громадському транспорті тут.

Нижче ми покажемо, як легко зареєструватися в додатку, за допомогою якого можна придбати довгострокові квитки на всі трамвайні та автобусні лінії в першій квитковій зоні. Використовуйте мобільний додаток для iOS або Android.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-26
Data aktualizacji: 2022-06-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź