Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

CORE Response i Urząd Miasta Krakowa – złóż wniosek o dotację

CORE Response i Urząd Miasta Krakowa zapraszają lokalne i oddolne organizacje, które działają na rzecz uchodźców, do składania wniosków o dotację. Pomoc finansowa udzielana będzie w ramach nowego projektu, „Wspieranie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w jego działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy w Krakowie”.

CORE Response i Urząd Miasta Krakowa - złóż wniosek o dotacje
Fot. pixabay.com

Projekt „Wspieranie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w jego działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy w Krakowie”, zakłada udzielanie pomocy finansowej takim właśnie organizacjom. Jest formą uznania dla pracy wykonywanej przez lokalne organizacje w niestabilnym czasie wzmożonego strachu i ogromnych potrzeb, a także wyrazem poparcia dla doświadczenia lokalnych organizatorów w zakresie wspierania i mobilizacji społeczności lokalnej.

W ramach naboru wybrane organizacje lokalne uzyskają wsparcie w działaniach, które obejmują poniżej opisane obszary.

Obszary działania (przede wszystkim, ale nie tylko):

 • koordynacja wolontariuszy
 • zaopatrzenie i dystrybucja pomocy humanitarnej dla uchodźców (i jej pozyskiwanie)
 • projekty dialogowe lub inne projekty wspierające spójność/integrację społeczną
 • wyposażenie miejsc schronień i/lub koordynacja

Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące koordynacji wolontariatu w schroniskach prowadzonych przez gminę.

Wytyczne dotyczące zgłaszanych projektów:

 • maksymalna kwota dotacji wynosi 25 000 dolarów
 • okres realizacji projektu powinien wynosić od 1 do 6 miesięcy
 • koszty administracyjne powinny wynosić nie więcej niż 10% całkowitego budżetu
 • należy ograniczyć wniosek do jednej strony i dołączyć szczegółowy budżet

Ponadto wszystkie granty wymagają monitorowania i raportowania projektów. Grantobiorcy zostaną również poproszeni o przedstawienie planu utylizacji sprzętu i mienia, nabytego w ramach grantu. Decyzję dotyczącą prawa do mienia wydaje CORE Response.

Grantobiorcy zostaną wybrani przez komisję na podstawie kryteriów merytorycznych, budżetu, adekwatności tematu, trwałości, możliwości organizacyjnych i wcześniejszego doświadczenia w realizacji proponowanej inicjatywy.

Wnioski dotacyjne (w języku angielskim lub polskim) przyjmowane są do 8 maja, na adres mailowy: krakow.grant@coreresponse.org.


CORE Response and Municipality of Krakow. Call for Grant Proposals

Supporting local civil society in its Ukraine Response

CORE (Community Organized Relief Effort) and the Municipality of Krakow have partnered to propose a grant project to financially support local and grassroots organizations who have been working to support refugees fleeing Ukraine upon the onset of the humanitarian crisis.

CORE and the Municipality of Krakow both acknowledge and value the work performed by local organizations during a volatile time of heightened fear and large-scale need, recognizing the expertise that local organizers hold in community-oriented support and mobilization.

As such, the entities are placing a call for proposals in order to award selected local organizations with grants to financially support their operations which provide direct relief to refugees fleeing Ukraine.

Such focus areas may include (but are not limited to):

 • Volunteer coordination
 • Supplies for distribution of humanitarian aid to refugees (and their procurement)
 • Dialogue projects or other projects furthering social cohesion/integration
 • Shelter equipment and/or coordination.

Priority will be given to proposals for volunteer coordination at municipality-operated shelters.

The following are guidelines for the projects to be proposed:

 • Maximum of $25,000 in award grant
 • Project implementation period should span between 1 and 6 months
 • Administrative costs should amount to no more than 10% of the overall budget
 • Limit proposal to one page, and attach itemized budget.

Please note that all grants will require monitoring and reporting of projects. Grantees will also be asked to provide a disposition plan that accounts for equipment and property acquired through this grant. The decision regarding the right to the property rests with CORE Response.

Grantees will be selected by a board on the basis of content, budget, topic relevance, sustainability, organizational capacity, and previous experience in proposed initiative.

Please send all grant proposals (in english or polish) by 8 may to: krakow.grant@coreresponse.org.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-04-30
Data aktualizacji: 2022-05-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź