Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program, plany, zmiany punktowe

Opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

trawa, łąka
Fot. unsplash.com

Radni wystąpili z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie dalszych prac nad projektem uchwały według druku nr 2051 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - nad Wilgą”.

– Chodzi o to, by uchwalić miejscowe plany w miejscach, które nie budzą kontrowersji, począwszy od obszaru „Swoszowice Wschód” posuwać się w kierunku zachodnim. A na sesji Rady Miasta Krakowa nie przystępować do sporządzenia planu (w granicach zaproponowanych w projekcie uchwały – red.), tylko podzielić go na części – mówił radny Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030” (druk nr 2207). Celem tego Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo. Dokument określa cele nadrzędne i priorytety działań z zakresu ochrony środowiska właściwe dla poszczególnych elementów środowiska. Celem nadrzędnym programu jest rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska. Radny Jan Stanisław Pietras pytał o sprawy związane z gospodarką odpadami, a umieszczone w Programie. Otrzymał odpowiedź, że jednym z głównych celów w tym zakresie jest: ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie ilości materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane (recykling) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest. Natomiast radny Łukasz Maślona dziwił się, że w konsultacjach społecznych dotyczący tego programu wzięło udział tylko 6 osób.

Radni dyskutowali też o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” - etap B podetap B2 (druk nr 2236). Jest to teren położony w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, który obejmuje os. Łuczanowice. W dużej mierze składa się z pól ornych oraz zieleni urządzonej. – Są tam też tereny, na których mieszkańcy mają plany związane z budową domów na działkach, które są ich własnością. Teraz nie mają takiej możliwości. Chcemy wydzielić część terenu, tak by mogli swoje zamierzenia realizować – mówiła radna Renata Kucharska. A radna Katarzyna Frankiewicz z Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie dodawała, że plan w obecnej formie jest krzywdzący dla mieszkańców. Radni podjęli decyzję o odstąpieniu od zaopiniowania projektu uchwały w tej sprawie oraz o wystąpieniu z wnioskiem o zdjęcie projektu uchwały w tej sprawie z porządku obrad środowej sesji, by Komisja mogła wypracować stanowisko uwzględniające postulaty mieszkańców.

Radnym zaprezentowany też został projekt uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego” (druk nr 2237). Opinię w jego sprawie wydana zostanie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Radni z Komisji zaopiniowali także pozytywnie projekty uchwał w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego” (druk nr 2238); rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” (druk nr 2233); w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowice” (druk nr 2234) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła - Na Wzgórzach” (druk nr 2235).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-19
Data aktualizacji: 2021-10-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź