Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prezentacje i projekt planu

Opiniowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prezentacjami dwóch koncepcji projektów planów zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. ZIKiT
ZIKiT

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ulica Niebieska – Cmentarz” (druk nr 2137). Celem powstającego planu jest kształtowanie nowej zabudowy w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną oraz stworzenie formalnych warunków dla rozbudowy cmentarza parafialnego. Powierzchnia planu to 77,7 ha, dominuje na tym terenie zabudowa jednorodzinna. Radny Józef Jałocha zwracał uwagę na hałas, jaki niesie się na tym terenie od obwodnicy oraz fakt, że nie ma przy ul. Niebieskiej ekranów akustycznych. – Uwarunkowania akustyczne zawsze brane są pod uwagę przy dalszych pracach nad planem – mówił Grzegorz Janyga, zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego.

Radnym zaprezentowana została prezentacja koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”. Obejmuje on 276,5 ha w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Jednym z celów planu jest zwiększenie lesistości zalesień, które jest odpowiedzią na przyjęty przez radnych Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040. Na terenie objętym planem znajdują się dwa użytki ekologiczne „Las w Witkowicach” oraz „Dolina Prądnika”.

Radny Łukasz Maślona pytał o strefę buforową przy użytku ekologicznym „Dolina Prądnika”, który jest terenem dość podmokłym, a biorąc pod uwagę coraz częściej zdarzające się spore opady na zmianę z okresami bardzo suchymi – może być zagrożony. – Czy były przeprowadzane w tym miejscu badania hydrologiczne? – pytał radny. Otrzymał odpowiedź, że badania hydrologiczne na tym terenie nie były prowadzone. Komisja opinię dla tej koncepcji projektu wyda po spotkaniu roboczym, na którym szczegółowo omówione zostaną ustalenia planu.

Podczas posiedzenia Komisji odbyła się też prezentacja koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II”. Jest to obszar o powierzchni 31,6 ha, znajdujący się na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec. Na obszarze planu znajdują się 3 czynne osuwiska oraz 18 obiektów wpisanych do ewidencji zabytków.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II” ma na celu ochronę istniejącego układu urbanistycznego i utrzymanie funkcji zabudowy jednorodzinnej. Zadaniem planu miejscowego będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Natomiast brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść dalsze niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu oraz obniżyć jakość życia mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu do sporządzenia planu.

Radni wydali pozytywną opinię bez uwag w sprawie prezentacji koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II”.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-08-31
Data aktualizacji: 2021-08-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat