Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Weź udział w dyskusji o planie „Wróblowice II”

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice II”. O tym, co proponują miejscy planiści dla obszaru, na którym dominuje zabudowa jednorodzinna o charakterze podmiejskim, a największą część jego terenów niezainwestowanych stanowią nieużytkowane tereny rolne, będzie można się dowiedzieć już dziś, 3 sierpnia. Początek spotkania w sali obrad UMK o godz. 16.00.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Plan miejscowy obszaru „Wróblowice II” obejmuje ponad 250 ha obszaru, który niemal w całości znajduje się w zasięgu strefy „C” ochrony uzdrowiska Swoszowice. Pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego.

Dokument ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Przyszły plan miejscowy uwzględni również „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, Miasta Kraków Dzielnice I-VII oraz X-XI", gdyż obecnie obowiązujący dokument z uwagi, iż został uchwalony przed listopadem 2011 r., nie uwzględniał wszystkich faktycznie występujących zagrożeń związanych z występowaniem osuwisk i ruchów masowych ziemi.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu do 17 sierpnia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Projekt dostępny jest także tutaj.

Uwagi do planu można składać do 31 sierpnia - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat