Komunikat archiwalny

Zobacz proponowane zmiany w projekcie planu

Trwa ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”. Jak zmieniła się koncepcja rozbudowy placówek oświaty, zlokalizowanych na obszarze historycznego centrum Nowej Huty?

Zobacz proponowane zmiany w projekcie planu
Fot. bip.krakow.pl

Prace nad dokumentem rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. Realizacja założonych w dokumencie inwestycji wpłynie na poprawę warunków nauki oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i przyczyni się do rozwoju dzielnicy, a także ustali nowe zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając konieczność ochrony walorów architektonicznych i urbanistycznych, a także zieleni.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest dostępny do wglądu do poniedziałku, 23 marca (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godzinach pracy Wydziału. Z jego zapisami można także zapoznać się tutaj.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki: w godz. 13.00-15.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki: w godz. 8.00-10.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się we wtorek, 17 marca w Urzędzie Miasta Krakowa. Początek spotkania w Sali Portretowej o godz. 15.30.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2020 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także