Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela. Kandydaci mogą się zgłaszać w terminie do 16 marca. Pełen tekst ogłoszenia o konkursie zamieszczony jest poniżej.

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela
Fot. Jan Graczyński

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru może przystąpić osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunkach związanych z działalnością kulturalną, ma co najmniej pięć lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub pięcioletni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz dwa lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych.

Od kandydatów wymagane są również zdolności menadżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami, doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych.

Kandydaci zgodnie mają czas do 16 marca na złożenie wniosku o przystąpienie do konkursu. Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa na placu Wszystkich Świętych 3-4  lub przesłać pocztą.

Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane do połowy maja.

Zgodnie z przyjętym w środę statutem dyrektor teatru powoła swoich dwóch zastępców w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Dyrektor będzie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, nie później niż od 1 września 2020 r.

Przypomnijmy, że w środę, 12 lutego krakowscy radni zmienili statut Teatru Bagatela, rozdzielając funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego, a także przyjęli poprawkę, że to dyrektor teatru powołuje i odwołuje swoich zastępców w uzgodnieniu z prezydentem miasta.


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

I.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, zwanego dalej Teatrem, z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 6, będącego miejską artystyczną instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej organizatorem.

II.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest niekarana,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada ukończone wyższe studia magisterskie,
 • ma co najmniej:

– 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub:

– 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub:

– 2 lata udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim oraz 5 lat doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych,

 • jest w dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiada znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.

2. Preferowani będą kandydaci:

 • posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,
 • posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych,
 • posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,
 • posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z działalnością kulturalną, np. reżyseria teatralna, teatrologia, kulturoznawstwo, organizacja i zarządzanie – menedżer kultury, zarządzanie i marketing,
 • posiadający bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury.

3. Głównym zadaniem Dyrektora Teatru będzie kierowanie całokształtem działalności Teatru funkcjonującego na podstawie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz programu jego działania.

III.

1. Wnioski do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru muszą mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagania, o których mowa w rozdz. II ust. 1 pkt 5.
 • aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
 • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:

– programu obejmującego działalność repertuarową – artystyczną i edukacyjną, na okres co najmniej 5 sezonów artystycznych, z zachowaniem profilu działalności Teatru określonego w § 3 Statutu tej instytucji oraz zgodnego z Programem rozwoju kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIX/1933/17 z 5 lipca 2017 r.,

– biznesplanu dotyczącego przedstawionego programu, uwzględniającego poziom dotacji organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

– planów inwestycyjnych i remontowych wraz z propozycją pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na ich realizację,

– programu współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi krakowskimi, krajowymi oraz zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć, i programów),

– planów dotyczących promocji instytucji i jej działań z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe),

– wskazówek zawartych w podręczniku „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

 • Program, o którym mowa w pkt 12, powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jego edycję (np. WORD) na płycie CD lub pendrive (pamięć USB).
 • W przypadku kandydata na dyrektora bez kwalifikacji do realizacji przedstawionego programu, o którym mowa w pkt 12, dopuszcza się złożenie propozycji osobie, której zostanie powierzone stanowisko zastępcy ds. artystycznych.

2. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe.

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty  elektronicznej, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Oryginały  dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt 4 i 5, należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4  (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia  w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym, tj. do dnia 16 marca 2020 r. (termin składania ofert; ustalony zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego).

5. Wniosek, który wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywany. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

6. Z dokumentami i informacjami, dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru oraz innymi informacjami na temat działalności Teatru, można zapoznać się na stronie BIP Teatru, bądź w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 11, Kraków, pok. 26, tel. 12 616 19 16.

7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

IV.

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo i telefonicznie.
 4. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 60 dni po upływie terminu składania wniosków.
 5. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej  decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru.
 6. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny, ustalonych przez komisję konkursową, z uwzględnieniem treści wymagań, o których mowa w rozdz. II ust. 1.

V.

Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru, szczegółów dotyczących warunków umowy o pracę, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.

VI.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora, zostanie zawarta z nim odrębna umowa, określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), której treść zostanie uzgodniona w sposób przewidziany w art. 16 ust. 12 tej ustawy. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przez kandydata na stanowisko dyrektora, powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

VII.

Dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Planowany termin zatrudnienia – nie później niż od początku sezonu artystycznego 2020/2021.

Zarządzenie Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa  z 7 lutego 2020 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA