Zmiany, plany, rezolucja - czyli podsumowanie 34. sesji RMK

25 podjętych uchwał, 6 procedowanych podczas pierwszego czytania, jedna podjęta rezolucja – tak przedstawia się statystyka 34. sesji Rady Miasta Krakowa, która trwała 6 godzin.

Zmiany, plany, rezolucja - czyli podsumowanie 34. sesji RMK
Fot. Jan Graczyński

Radni ustanowili pamiątkowy medal XXX-lecia odrodzenia samorządu – projekt uchwały w tej sprawie złożył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2. Pułku Lotniczego”.

Radni przyjęli też zmiany w Statucie Miasta Krakowa – w dokumencie znalazł się zapis określający, że projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu RMK co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji nadzwyczajnej, a co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej. Poprzedni zapis był bardziej ogólny, bez rozróżnienia na sesje zwyczajne i nadzwyczajne. W statucie znalazł się też zapis nakazujący utrwalanie przebiegu posiedzeń komisji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Na tej podstawie sporządzany ma być protokół z posiedzenia.

Radni przyjęli też projekt uchwały autorstwa grupy radnych w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Radni zobowiązują w nim podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków do dbałości o drzewa, podejmowanie działań zmierzających do zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew na terenie Krakowa, w szczególności w ramach planowanych i prowadzonych przez nie procesów inwestycyjnych.

Przyjęta przez radnych rezolucja dotyczy poprawy warunków chowu zwierząt gospodarczych. Radni przyjęli też uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu opieki socjalnej w nagłych przypadkach, tak zwanego Pogotowia Socjalnego dla mieszkańców Krakowa.  

Odbyło się także pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Termin wprowadzania autopoprawek ustalony został na 17 lutego 2020 r. Natomiast ostateczny termin zgłaszania poprawek na 19 lutego 2020 r.

Radni przyjęli też dwie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji. Członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska nie jest już radny Dominik Jaśkowiec, a radna Aleksandra Witek przestała być członkiem Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także