Prace nad studium trwają

Zmiana Statutu Miasta Krakowa oraz prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego były tematami posiedzenia Komisji Dialogu Rady Miasta Krakowa.

Prace nad studium trwają
Fot. Magiczny Kraków

Zmiany w statucie dotyczą terminów przedkładania projektów uchwał. W dokumencie ma pojawić się zapis o tym, że projekt uchwały powinien być przedłożony Przewodniczącemu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji nadzwyczajnej, a co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji zwyczajnej. Poprzedni zapis był bardziej ogólny, bez rozróżnienia na sesje zwyczajne i nadzwyczajne. W statucie ma też pojawić się zapis o tym, że przebieg obrad posiedzeń komisji utrwalany ma być za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Na tej podstawie sporządzany ma być protokół z posiedzenia. Projekt uchwały

Radni z Komisji Dialogu zapoznali się także z prezentacją na temat prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W styczniu 2018 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę inicjującą prace nad nowym studium. Poprzedni dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2014 roku, prace nad nim trwały 7 lat. Konieczność przygotowania nowego studium podyktowana jest wieloma czynnikami. Między innymi, w 2012 roku miasto przejęło od gminy Kocmyrzów-Luborzyca 4,63 ha terenów, które nie zostały włączone do wcześniejszego dokumentu, a studium swoim zasięgiem powinno obejmować całe miasto. Inne powody zmiany studium to: zmiana roli Krakowa w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, nowe tereny zainwestowane, nowe obszary zielone, rozwój transportu szynowego oraz zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym.

Prace nad nowym dokumentem są na etapie analizy i opiniowania wewnętrznego. Jak już wspomnieliśmy, w 2018 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad studium. Do kwietnia 2019 roku trwało składanie wniosków do studium, których wpłynęło ponad 14 tys. Znakomita większość to wnioski indywidualne. Tematycznie -  41 proc. z nich dotyczyło wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych, 34 proc. zieleni, a 25 proc. infrastruktury technicznej, drogowej i usług. Kolejnymi etapami prac będą: projekt studium, opiniowanie i uzgodnienia, wyłożenie projektu i dyskusja publiczna, składanie uwag do studium i ewentualne zmiany. Ostatnim etapem będzie uchwalenie studium przez Radę Miasta Krakowa. Uchwałę w tej sprawie może jeszcze podjąć Rada obecnej, VIII kadencji.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także