Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Komisje zaopiniowały projekt uchwały budżetowej

Głównymi punktami wtorkowych posiedzeń komisji było wydawanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Komisje Edukacji;  Zdrowia i Uzdrowiskowa oraz Mienia i Rozwoju Gospodarczego wydały pozytywną opinię dla projektów w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Natomiast wyżej wymienione projekty nie uzyskały opinii pozytywnej zarówno od Komisji Sportu i Kultury Fizycznej, jak i Komisji Dialogu Obywatelskiego w zakresie merytorycznych działań tych Komisji.

Komisja Edukacji wydała również pozytywne opinie dla projektów uchwał:

-  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami w zakresie wydawania przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

- w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 31 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D; założenia Szkoły Podstawowej nr 13 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D.

Komisja Dialogu Obywatelskiego wystosowała wnioski do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie inicjatyw lokalnych: „Międzypokoleniowa Wigilia Składkowa” oraz „Kolory Wiedzy, Kolory Kultury”. Komisja zaopiniowała pozytywnie również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Sportu natomiast określiła w formie wniosku szczegółowy zakres punktacji oraz wag do kryteriów w ramach szczegółowej oceny merytorycznej poszczególnych projektów w otwartych konkursach na realizację w 2020 roku zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, na podstawie zapisów uchwały nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019.

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała szereg projektów uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego. Szczegóły w protokole posiedzenia.

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat