Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zapoznaj się z projektem uchwały krajobrazowej

Po raz trzeci do publicznego wyglądu trafia projekt tzw. uchwały krajobrazowej, określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta. Do środy, 13 listopada każdy może zapoznać się z propozycjami przygotowanymi przez wydział planowania przestrzennego UMK, a do środy, 27 listopada zgłosić swoje uwagi.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Ostatnia prezentacja projektu uchwały odbyła się w styczniu 2019 r. na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Radni zdecydowali, że należy dokończyć inwentaryzację wybranych ulic, aby zobrazować ilość i zagęszczenie nośników reklamowych. Inwentaryzację nośników reklamowych usytuowanych na 13 wybranych ulicach (Brodowicza, Conrada, Dobrego Pasterza, Kalwaryjska, Klasztorna, Kobierzyńska, Makuszyńskiego, Malborska, Mazowiecka, Półłanki, Wadowicka, Wrocławska, Zakopiańska), których łączna długość wyniosła prawie 28 km, wykonał dr inż. Karol Kwiatek, a wnioski zostały wykorzystane do prac nad projektem uchwały.

Wyniki inwentaryzacji zaprezentowano w lipcu, a pod koniec sierpnia projekt przekazano do ponownego opiniowania i uzgodnień do organów wskazanych ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie). Teraz dokument trafił do publicznego wglądu. Z projektem można się zapoznać do środy, 13 listopada na stronie bip.krakow.pl albo w wydziale planowania przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41, w godzinach pracy wydziału.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań udziela w okresie wyłożenia pracownik wydziału, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8.00–10.00
  • wtorki: 15.00–17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały odbędzie się w czwartek, 24 października w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 17.00. w sali kupieckiej.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do środy, 27 listopada – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, wydział planowania przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Najważniejsze założenia projektu

Jednym z głównych założeń projektu jest wprowadzenie precyzyjnych zasad, na jakich mogą funkcjonować reklamy w przestrzeni publicznej, zarówno na obiektach budowlanych, jak i jako nośniki wolnostojące. W projekcie uchwały miasto zostało podzielone na trzy strefy. Projekt zakłada ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych. Są to billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele reklamowe oraz nośniki reklamowe o powierzchni ekspozycji do 5 m². Uchwała określa też szczegółowo warunki lokalizacji tych nośników. W projekcie zapisano także zasady sytuowania banerów reklamowych – na rusztowaniach na czas trwania remontu, na czas przedsięwzięć plenerowych oraz reklamy umieszczone na obiektach budowlanych. I tak np. reklama na rusztowaniach mogłaby funkcjonować w czasie prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat. Na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do wymogów zawartych w projekcie uchwały, przewidziano 24 miesiące. 

Projekt zakłada także uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń tak, aby w Krakowie nie tworzyć zamkniętych enklaw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Zawarte w projekcie regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat