Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszył nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa prowadzi proces aktualizacji MPRK w związku z możliwością pozyskania środków w formie pożyczek na rewitalizację. Udzielane są one przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (11 Oś Priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).

Fot. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa

Celem naboru jest aktualizacja listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznik nr 3 do MPRK) polegająca na:

  • uzupełnieniu o nowe projekty, przedsięwzięcia zgłoszone w trakcie naboru,
  • weryfikacji projektów wpisanych na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK, tj. wykreśleniu z listy tych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które nie są realizowane i co do których projektodawcy zadeklarują rezygnację z ich realizacji.

W naborze mogą wziąć udział projekty realizujące cele rewitalizacji wskazane w MPRK oraz zlokalizowane na obszarze rewitalizacji MPRK. Dopuszcza się lokalizację poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu danego projektu rewitalizacyjnego na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji MPRK.

Nabór uzupełniający został przedłużony do 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE nr 2371/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 1642/2019 w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia regulaminu naboru.

Projekt należy zgłosić na fiszce projektowej. Należy wypełnić wszystkie pola fiszki. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w fiszce lub w przypadku wątpliwości co do treści fiszki projektowej, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełnioną fiszkę projektową można złożyć:

  • elektronicznie – podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanej na adres e-mail: rewitalizacja@um.krakow.pl,
  • w formie papierowej – podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu złożonej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa lub przesłanej pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Umieszczenie projektu na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MPRK nie jest równoznaczne z jego aplikowaniem o środki unijne do RPO WM. Wnioski w ramach bieżących naborów do RPO WM projektodawca składa podczas ogłoszonych przez UMWM terminów bez pośrednictwa Urzędu Miasta Krakowa.

Dokumenty dotyczące naboru projektów:

pokaż metkę
Autor: ŻANETA BUGAJSKA-MOSKAL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-10-01
Data aktualizacji: 2019-10-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź