Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Porozmawiajmy o planie dla „Malborskiej”

W środę, 25 września w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska”. Z autorami propozycji będzie można porozmawiać o godz. 16.00 w sali konferencyjnej.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Procedura sporządzania planu trwa od ubiegłego roku. Przedstawiciele zespołu projektowego dyżurują w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz czwartki w godz. 13.00-15.00 w obecnej siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4. Projekt jest też dostępny w internecie na stronie www.bip.krakow.pl.

Plan obejmuje ponad 30 ha powierzchni i ma na celu ochronę istniejącego układu urbanistycznego oraz utrzymanie funkcji zabudowy jednorodzinnej. Zadaniem planu będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Natomiast brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść dalsze niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu oraz obniżyć jakość życia mieszkańców.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można się zapoznać do 14 października.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat