Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strefa poszerzona i droższa

Wczoraj (17 lipca) odbyła się 22. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa zwołana na wniosek Prezydenta. Jej głównym punktem było ustalenie nowych stawek cen w strefie płatnego parkowania.

Fot. Błażej Siekierka
Błażej Siekierka

Początkowe propozycje opłat za parkowanie zostały przez Prezydenta na wniosek radnych i mieszkańców obniżone. Ostatecznie zdecydowano, że bez względu na liczbę godzin parkowania stawki w strefie A wynosić będą 6 zł za godzinę, w strefie B – 5 zł za godzinę, a w strefie C – 4 zł. Kara za brak opłaty parkingowej wynosić będzie 150 złotych. Za abonament miesięczny trzeba będzie zapłacić: w strefie A – 500 zł, w strefie B – 400 zł, w strefie C- 300 zł. Natomiast za abonament miesięczny obowiązujący we wszystkich strefach – 750 zł. Abonament mieszkańca pozostaje bez zmian (we wszystkich strefach wynosi 10 zł).

Od 22 września za parkowanie w strefie płacić będziemy od  poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00, ale na dotychczasowych zasadach, bez podwyżki. Ta zacznie obowiązywać od 15 grudnia. Zwolnienie z opłat obowiązywać będzie w poniedziałek wielkanocny, 1 listopada oraz 24-26 grudnia.

Strefa płatnego parkowania została także poszerzona o teren Zabłocia i os. Podwawelskiego i zacznie obowiązywać od 22 września tego roku. Natomiast na wniosek radnych od września 2020 roku SPP zostanie poszerzona nieznacznie w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

Czy 5G jest bezpieczne?

Radni podjęli w czasie sesji trzy rezolucje. Pierwsza skierowana jest do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu RP oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczy nowelizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

W rezolucji Rada Miasta Krakowa wyraża zaniepokojenie doniesieniami z posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 16 lipca, gdzie potwierdzono, że uruchomienie technologii 5G odbywa się bez wcześniejszego przeprowadzenia badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska. Radnych zaniepokoiło także, że Sejm RP przegłosował 4 lipca 2019 roku nowelizację tzw. megaustawy telekomunikacyjnej, gdzie znalazły się zapisy, które bezpośrednio naruszają konstytucyjne prawo do ochrony życia i zdrowia oraz prawo własności.

Radni apelują o wstrzymanie procesu legislacyjnego, który jest procedowany w Senacie RP i ponowną analizę skutków regulacji oraz tez zawartych w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej. Zwracają uwagę na potrzebę pilnego zestawienia zysków i strat poszczególnych interesariuszy procesu cyfryzacji z uwzględnieniem wszystkich jego uczestników, w tym samorządów. Zwracają także uwagę na energochłonność technologii bezprzewodowych, w tym 5G, która wiąże się z dodatkową emisją dwutlenku węgla, jak również na potrzebę realnej ochrony obywateli przed nadmiernym ich narażaniem na sztuczne pola elektromagnetyczne generowane przez najnowsze technologie.

Radni przypominają, że już trzykrotnie w rezolucjach z roku 2012, 2014 i 2015 informowali parlamentarzystów RP o niekontrolowanym rozwoju technologii bezprzewodowych i braku kontroli organów państwowych nad tym elementem środowiska naturalnego.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Kolejna rezolucja podjęta na wczorajszej sesji przez Radę Miasta Krakowa skierowana jest do Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Rady Ministrów. Dotyczy kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Radni proszą w niej o niezwłoczne rozpoczęcie prac związanych ze zmianą przepisów Prawa oświatowego i dokonania zmian w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Chodzi o paragrafy 8 i 9 określające wykaz zajęć uznanych za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych i ujęcie w nim zajęć prowadzonych z uczniami szkół artystycznych posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiana ta wg radnych pozwoli dyrektorom szkół i placówek artystycznych na wypłatę nauczycielom prowadzącym takie zajęcia dodatków z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia dydaktycznie i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzących indywidualne nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

Gwarancje na Igrzyska

Trzecia rezolucja dotyczy organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie. Radni zwracają się do Rady Ministrów z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu stworzenie projektu specustawy, przegłosowanie gwarancji finansowych dla miasta Krakowa oraz ulokowanie departamentu Ministerstwa Sportu i Turystyki na terenie województwa małopolskiego.

Radni w rezolucji zaznaczają, że doceniają decyzję Europejskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie nadania naszemu miastu funkcji gospodarza Igrzysk. Podkreślają jednak, że z pełnieniem tej funkcji wiążą się zagrożenia dla budżetu miasta Krakowa. Dlatego koszty Organizacji IE 2023 powinny być współfinansowane ze środków budżetu centralnego.

Zmiany w spółkach i jednostkach miejskich

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie zmiany w statutach: Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Budynków Komunalnych oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Radni wyrazili także zgodę na rozwiązanie Miejskiej Infrastruktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz utworzenie nowej jednostki budżetowej o nazwie „Klimat – Energia - Gospodarka Wodna”.

Radni zagłosowali również za utworzeniem Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Podsumowanie 22. sesji Rady Miasta Krakowa

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 28 sierpnia.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat