Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

UE od 15 lat wspiera aktywizację zawodową krakowian

1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 15 lat, od chwili wejścia do wspólnoty europejskiej i okresu przedakcesyjnego, Kraków skorzystał z blisko 4,8 mld zł dofinansowania. Dzięki wsparciu z UE miasto zrealizowało 23 projekty o wartości ponad 100 mln zł, ukierunkowane na wsparcie bezrobotnych oraz polepszenie jakości usług oferowanych przez Grodzki Urząd Pracy.

Fot. © European Union 2012 - EP
© European Union 2012 - EP

W kolejnych perspektywach finansowych GUP pozyskiwał środki na inicjatywy służące zwiększeniu spójności społecznej i aktywnemu przeciwdziałaniu bezrobociu – poprawie sytuacji osób bezrobotnych na krakowskim rynku pracy, w szczególności osób napotykających największe trudności w znalezieniu zatrudnienia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie realizacji projektów promowany był rozwój przedsiębiorczości w województwie małopolskim, równość szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację osób z niepełnosprawnościami.

Do końca 2018 r. w ramach projektów GUP pomoc otrzymało 13682 osoby bezrobotne, na co wydano łącznie 100,6 mln zł.

Do programów, z których skorzystało najwięcej osób, można zaliczyć „Różne drogi – jeden cel”. Uczestnicy kolejnych edycji projektu mogli skorzystać z rozbudowanej oferty szkoleniowej, zapewniającej nowe kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia zawodowe, oferty staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, a także szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, zakończonych przyznaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Adresatami wsparcia były osoby od 18 do 24 lat, osoby w wieku 50-64 lat, osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale pozostające bez pracy, grupy często napotykające wiele przeszkód na rynku pracy oraz wymagające interwencji służb zatrudnienia. Na realizację projektu GUP wykorzystał kwotę 46,23 mln zł. W programie uczestniczyło 6006 osób.

Kolejnym ważnym programem jest „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. Jest skierowany do osób w wieku 30+, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych powyżej 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet. Wsparcie w ramach projektu miało na celu poprawę zdolności zatrudnienia bezrobotnych krakowian powyżej 30. roku życia, głównie przez rozwój kwalifikacji i kompetencji uczestników oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego.

Do końca 2018 r. GUP wykorzystał środki w wysokości 46,23 mln zł, skorzystało z niego 4955 osób.

Zobacz także:

15 lat UE

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-05-03
Data aktualizacji: 2019-05-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat