Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

98 procent bonifikaty zależne od dochodu

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę autorstwa Przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Bonifikata 98% ma przysługiwać od opłat rocznych.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Bonifikata przysługiwać będzie osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzającym rok, za który oplata ma być wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. kwoty 2292 złote i 51 groszy. Dochód miesięczny obliczany będzie jako średnia z dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma być wniesiona.

Za dochód uznawane będą wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wliczane będą świadczenia, zapomogi, zasiłki i dodatki, które nie są uznawane za dochód przez przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych liczona będzie proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby spełniające kryterium dochodowe.

Wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie należy składać nie później niż: do 29 lutego 2020 r. – w odniesieniu do opłaty należnej za rok 2019; do 31 marca danego roku – za lata następne.

Przypominamy, że w zeszłym roku Rada Miasta Krakowa udzieliła 60% bonifikaty na jednorazową opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat