Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Profilaktyka uzależnień na sesji RMK

W środę, 7 listopada, podczas sesji radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Na działania w ramach programu zostało zaplanowanych 22 mln. zł. Koordynatorem będzie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Cele i zadania zawarte w programie oparte są na diagnozie problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Krakowa. Zaplanowany podział środków: 78% na profilaktykę, 14% na terapię oraz 8% na rehabilitację i pozostałe zadania.

W ramach programu będą realizowane zadania mające na celu:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli;
  • prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z używaniem alkoholu.

Według szacunkowych danych w Polsce występuje ok. 650 tys. - 1 mln osób uzależnionych od alkoholu oraz blisko 3 mln osób pijących szkodliwie i ryzykownie. Oprócz osób uzależnionych, problem nadużywania alkoholu dotyka osób współuzależnionych (członków rodziny), których jest 4-5 mln, w tym. ok. 1 mln dzieci.

Szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu występują w wielu wymiarach. Oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących. Alkohol ma bezpośredni wpływ na rozpad więzi rodzinnych i ilość rozwodów; na występowanie przemocy domowej, również wobec dzieci (ok. 70% przypadków); na bardzo dużą ilość urodzeń dzieci z FASD; na problem bezrobocia i bezdomności.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat