Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

W przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich – wyniki rekrutacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019. Wyniki ogłoszono 27 kwietnia. Do wybranych placówek zakwalifikowano 17 440 dzieci. W sumie w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych wolnych pozostaje 819 miejsc. Szczegółowo o wynikach tegorocznej rekrutacji mówiła podczas konferencji prasowej Katarzyna Król – zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Wyniki rekrutacji są zadowalające. Zapewniliśmy miejsca dla większości dzieci w przedszkolach. Jednak w tym roku mieliśmy dużo więcej chętnych do udziału w rekrutacji. W pierwszym etapie ok. 800 dzieci nie dostało się do przedszkoli. Należy pamiętać, że wielu rodziców złożyło wniosek tylko do jednej placówki. W przyszłym roku zachęcamy do wskazywania większej ilości przedszkoli, co przyczyni się do zwiększenia szansy na dostanie się w pierwszym etapie – mówiła Katarzyna Król zastępca prezydenta ds. edukacji i sportu.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone 27 kwietnia, o godz. 9.00, w przedszkolach i szkołach podstawowych uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Ci, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę, uzyskali informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

W tym roku oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18 054 miejsc (w przedszkolach było to 17 213, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 841). W rekrutacji do wychowania przedszkolnego zgłoszonych zostało 18 249 chętnych.

Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17 440. Wielu rodziców, nie podając drugiego priorytetu przyjęcia, znacząco zmniejszyło swoje szanse w rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 539 wolnych miejsc. Dodatkowo w przedszkolach publicznych niesamorządowych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak samorządowe, nadal 280 miejsc jest wolnych. Oznacza to, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w tanich przedszkolach wolnych pozostaje 819 miejsc.

W ubiegłym roku i w latach wcześniejszych spośród zakwalifikowanych rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Z wyników pierwszej rekrutacji wynika, że w samorządowych przedszkolach braknąć może 195 miejsc. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele niesamorządowych przedszkoli publicznych zadeklarowali możliwość utworzenia od września jeszcze dodatkowych ponad 280 miejsc – w miarę liczby chętnych.

Warto podkreślić, że w stosunku do września ubiegłego roku powstało dodatkowo 941 miejsc w niesamorządowych publicznych przedszkolach. Łącznie do placówek niesamorządowych publicznych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak przedszkola samorządowe, uczęszcza 5613 dzieci.

W rekrutacji elektronicznej uczestniczyły zarówno przedszkola samorządowe, jak i niesamorządowe. Struktura wiekowa 17 768 dzieci zakwalifikowanych w systemie Formico do przedszkoli i kontynuujących wychowanie przedszkolne kształtuje się następująco:

 • 3 dzieci urodzonych w 2016 r. (dwulatki)
 • 4097 dzieci urodzonych w 2015 r. (trzylatki)
 • 4277 dzieci urodzonych w 2014 r. (czterolatki)
 • 4321 dzieci urodzonych w 2013 r. (pięciolatki)
 • 4993 dzieci urodzonych w 2012 r. (sześciolatki)
 • 75 dzieci urodzonych w 2011 r. (siedmiolatki)
 • 2 dzieci urodzonych w 2010 r. (ośmiolatki)

Liczby te nie obejmują nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,77. W Przedszkolu nr 145 (ul. Poronińska 7, Dzielnica X Swoszowice) liczba ta wyniosła 1,52, a w Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,46.

Przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych dzieci to: Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice), Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII Podgórze) oraz Przedszkole nr 135 (ul. J. Stępnia 1, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim).

Rodzicu przedszkolaka – pamiętaj o terminach!

Kolejne etapy naboru to podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorami przedszkoli oraz rekrutacja uzupełniająca.

 • Od 30 kwietnia do 16 maja rodzice kandydatów będą potwierdzać – w postaci pisemnego oświadczenia, w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły – wolę przyjęcia ich dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych, do których zostały zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowiły ofertę w rekrutacji uzupełniającej, o której niżej.
 • 17 maja o godz. 12.00, czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, na stronie internetowej http://krakow.formico.pl opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc. W terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji.
 • Od 18 do 25 maja przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca – wyłącznie w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie zwiększyła się w porównaniu  z zeszłym rokiem o blisko 600 i w podziale na roczniki wygląda to następująco (dane GUS):

 • 2012 r. – 7 343
 • 2013 r. – 7 372
 • 2014 r. – 7 549
 • 2015 r. – 8 013

Wyższa dotacja, więcej miejsc w przedszkolach

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3–4 lat posiadają młodzieżowe domy kultury.

W niesamorządowych przedszkolach publicznych jest obecnie 280 wolnych miejsc [PDF].

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera Uchwała Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. "w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny o raz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych". Uchwała zwiększa wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., ze 100% do 115%, a od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do 120%.  Aktualnie, tj. w kwietniu 2018 r., miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym  przedszkolu publicznym wynosi 1024,88 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Aktualnie dotowanych jest 75 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 5613 dzieci. Od stycznia 2019 r. funkcjonować będą kolejne dwa takie przedszkola, które obejmą opieką, wychowaniem i kształceniem około 120 dzieci. W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie przekracza 1 zł. Właściciele niesamorządowych przedszkoli publicznych zadeklarowali, że w miarę zainteresowania są w stanie utworzyć od września jeszcze ponad 280 dodatkowych miejsc.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

26 kwietnia ogłoszono także wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych krakowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Do wskazanych we wnioskach szkół podstawowych zakwalifikowano 5643 dzieci. Oferta szkół obejmowała 6237 miejsc.

Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na odrębnych zasadach.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5695 dzieci – w tym
2733   dziewczynek i 2962  chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 5066 dzieci). Na sumę 5643 dzieci zakwalifikowanych składa się:

 • 2 dzieci urodzonych w 2009 roku
 • 72 dzieci urodzonych w 2010 roku
 • 5344 dzieci urodzonych w 2011 roku
 • 225 dzieci urodzonych w 2012 roku

Najwięcej podań złożono do Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Strzelców 5a (156 podań).

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie od 27 kwietnia do 15 maja w tej szkole.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji, mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. W dniach 17–24 maja przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej http://krakow.elemento.pl 16 maja o godz. 12.00, tj. po zakończeniu etapu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Popularność szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów:

 • Szkoła Podstawowa nr 15 (dawne Gimnazjum nr 12) – 36 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 19 (dawne Gimnazjum nr 20) – 14 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 33 (dawne Gimnazjum nr 16) – 18 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 39 (dawne Gimnazjum nr 7) – 21 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 49 (dawne Gimnazjum nr 24) – 70 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 77 (dawne Gimnazjum nr 37) – 34 wnioski
 • Szkoła Podstawowa nr 103 (dawne Gimnazjum nr 48) – 30 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 106 (dawne Gimnazjum nr 17) – 18 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 110 (dawne Gimnazjum nr 22) – 24 wnioski
 • Szkoła Podstawowa nr 128 (dawne Gimnazjum nr 11) – 21 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 149 (dawne Gimnazjum nr 28) – 107 wniosków.

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-05-12
Data aktualizacji: 2018-05-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź