Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc lokatorom - ruszyła XVI edycja konkursu ofert

Rozpoczęła się XVI edycja organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom. Oferta jest najbardziej atrakcyjna dla osób mieszkających dotychczas w centrum miasta, które nie chcą się przeprowadzać w dalsze rejony Krakowa z uwagi na wieloletnie przywiązanie się do miejsca zamieszkania. Lokale położone w „strefie centrum" zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe zawarte w uchwale Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Do XVI edycji konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m²;
 2. Posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem,
 3. Posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;
 4. Zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 5. Zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:
  a) upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;
  b) kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;
  c) powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 6. Są osobami bezdomnymi;
 7. Utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu w terminie trzyletnim;
 8. Utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego z uwagi na zaległości w zapłacie czynszu;
 9. Są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 10. Utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;
 11. Są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy.
 12. Osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2016 r. kwot w przeliczeniu na osobę:
  Gospodarstwo jednoosobowe - 3.500,00 zł (350 % najniższej emerytury)
  Gospodarstwo dwuosobowe - 3.000,00 zł (300 % najniższej emerytury)
  Gospodarstwo wieloosobowe- 2.500,00 zł (250% najniższej emerytury);
 13. Zaoferują zapłatę stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;
 14. Złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu mogą przystąpić również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków w przypadku spełnienia przesłanek: rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, wymeldowania wszystkich zameldowanych w nim osób, wykonania prac obciążających najemcę, uregulowania zobowiązań w stosunku do miasta, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawowe korzyści wynikające z Programu Pomocy Lokatorom to: pomoc mieszkaniowa dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zmniejszenie kosztów utrzymania wolnego zasobu mieszkaniowego poprzez: zasiedlenie pustostanów (za których utrzymanie płaci Gmina Miejska Kraków), przeprowadzenie remontów lokali przez przyszłych najemców, potencjalne, znaczące zwiększenie wpływów czynszowych związanych z wynajmem, wprowadzenie do mieszkań w centrum miasta osób, które stać na opłacenie wyższego czynszu, utrzymanie mieszkania i dbanie o nie.

Druki ofert są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub pod adresem www.bip.krakow.pl.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 12-616-82-15, 12 616-82-24, 12 616-82-25, 12-616-82-27, 12 616-82-44, 12 616-84-01. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a, (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie do 5 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził piętnaście edycji konkursu ofert „Program Pomocy Lokatorom". W dotychczasowych edycjach w sumie wynajęto 258 lokali. Średnia zaoferowana stawka czynszowa to 11,76 zł/m². Łączna kwota przychodu z czynszu z wynajętych lokali oraz braku poniesienia przez Miasto kosztów remontu wynajętych w ten sposób lokali, w piętnastu przeprowadzonych dotychczas edycjach, wyniosła 5 395 159 zł .

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-11-20
Data aktualizacji: 2017-11-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź