Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co robi MOPS?

O działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego najważniejszych zadaniach i osobach objętych pomocą rozmawiali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa wraz z przedstawicielami MOPS.

W Krakowie ponad 39 tys. osób jest objętych pomocą, w tym ponad 35 tys. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Prawie 3 tys. uczniów objętych jest pomocą materialną, a ponad 3 tys. osób jest objętych wsparciem w ramach PFRON. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz przedstawił radnym kilka najważniejszych projektów, które udało się zrealizować w 2015 roku. Wśród nich znalazł się między innymi Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Program ten realizowany jest od 1 stycznia 2014 roku we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK. W 2015 roku do MOPS wpłynęły 373 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 312 rodzinom na łączną kwotę 282 924 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 907 zł. Dodatkowa realizowano również program „Aktywny Samorząd”, który miał na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Osoby niepełnosprawne mają możliwość otrzymać dofinansowanie lub refundację kosztów m.in.:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
  • uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

W roku 2015 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8531 wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przyznano 5 640 świadczeń dla 3 623 osób niepełnosprawnych (w tym 390 osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”). Z uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej skorzystało 614 osób niepełnosprawnych. W dofinansowanych ze środków PFRON przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych udział wzięło 2 975 niepełnosprawnych krakowian, osób im towarzyszących i opiekunów. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2015 MOPS wydatkował łączną kwotę 18 257 782,68 zł.

Radnych interesowała także działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także funkcjonowanie pieczy zastępczej. Na terenie Krakowa znajduje się 693 dzieci w pieczy zastępczej. W tym funkcjonuje 1 rodzinny dom, 37 zawodowych rodzin, 120 rodzin niespokrewnionych i 342 rodziny spokrewnione, w których znajdują się dzieci objęte pieczą zastępczą. Podobna ilość dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jest to 667 dzieci. A w Krakowie mamy 39 takich placówek.

Pracownicy MOPS także intensywnie angażują się w pomoc osobą zagrożonym utratą lokali mieszkalnych. W tym celu realizuje się „Programu reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia”. W Programie uczestniczyło 52 osoby zadłużone. Kwota spłaconego na rzecz gminy zadłużenia wyniosła 124 390 zł. Działa także projekt „MIEszkania CHronione – MIECH”.

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa bezrobotnych, zadłużonych czynszowo najemców mieszkań komunalnych, tak aby umożliwić im spłatę zadłużenia. W projekcie uczestniczyło 10 osób, które otrzymały świadczenie w wysokości 7 792 zł. Otrzymane świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej uczestników, którzy spłacili część zadłużenia czynszowego. Łączna kwota spłaty wyniosła 18 183,14 zł.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2016-04-14
Data aktualizacji: 2016-04-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź