Komunikat archiwalny

Nowy zielony fragment miasta

„Zielona czytelnia" sąsiadująca z budynkiem biblioteki, nowe budynki wkomponowane w istniejącą historyczną zabudowę oraz miejsca zieleni parkowej z przejściami pieszymi, ławkami i małą architekturą to najważniejsze założenia wstępnej koncepcji planu miejscowego dla rejonu ul. Rajskiej, którą w czwartek (16 kwietnia) zaprezentowali mieszkańcom przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. W konsultacjach wzięła udział Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Nowy zielony fragment miasta
Fot. Katarzyna Krasoń

– Jesteśmy dopiero na wstępnym etapie opracowywania koncepcji planu miejscowego, jednak już teraz chcielibyśmy poznać Państwa oczekiwania, aby jak najwięcej z nich uwzględnić przy tworzeniu planu. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje zmian w naszej koncepcji – zapewniła mieszkańców Elżbieta Koterba.

Na spotkanie z planistami do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej przybyło około 50 zainteresowanych mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję po prezentacji projektu. Krakowianie zaproponowali m.in. zmianę proporcji między terenami zielonymi a inwestycyjnymi oraz utworzenie na obszarze objętym planem - placu zabaw.

Plan miejscowy „Rejon ulicy Rajskiej" obejmuje tereny miasta o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. O szczególnym znaczeniu obszaru, dla którego sporządzany jest plan, przesądzają jego lokalizacja w sąsiedztwie Starego Miasta oraz unikalna architektura.

Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, ochrona krajobrazu miejskiego, zachowanie wnętrz kwartałów jako terenów niezabudowanych, wykorzystanych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, ochrona i utrzymanie funkcji mieszkalnej oraz kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób przyjazny dla mieszkańców.

Proponowany projekt wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest koncepcją planistyczną, która z jednej strony ma zabezpieczyć historyczny układ urbanistyczny obejmujący budynki, wnętrza kwartałów oraz zieleń wewnątrz kwartałów a jednocześnie zawiera propozycję, aby w zakresie niezabudowanych nieruchomości stworzyć nowy fragment miasta.

W czasie prowadzonych w minionych latach prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, urbaniści wielokrotnie podnosili potrzebę tworzenia lokalnych centrów oraz podkreślali, że miejsca takie należy lokalizować i organizować zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Unikalna lokalizacja, w sąsiedztwie jednej z najważniejszych arterii miejskich jaką jest ul. Karmelicka i sąsiedztwo XIX wiecznej zabudowy sprawiają, że zagospodarowanie tej przestrzeni, adekwatne do otoczenia, a zarazem zabezpieczające realizację nowych funkcji, w tym rekreacyjnej, jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie związane są z przygotowaniem planu miejscowego.

Obecne wykorzystanie tego terenu, gdzie przestrzeń publiczna zawłaszczona jest przez parking, nie tylko nie odpowiada walorom historycznym tego miejsca, ale przede wszystkim jest niezgodna z oczekiwaniami mieszkańców.

Według proponowanej przez planistów koncepcji na tym obszarze ma powstać przestrzeń publiczna z dominującym udziałem zieleni. W jej ramach planowane jest powstanie „zielonej czytelni", sąsiadującej z budynkiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Nowe budynki zostaną wkomponowane w istniejącą zabudowę, jako kontynuacja obudowy ulic Karmelickiej, Dolnych Młynów i J.Kochanowskiego, wysokość nowych obiektów będzie dostosowana do historycznej zabudowy w otoczeniu, a teren między nimi wypełni zieleń parkowa z przejściami pieszymi, ławkami i małą architekturą.

Było to już kolejne z cyklu spotkań przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego z mieszkańcami Krakowa. Spotkania mają na celu włączenie mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni miejskiej i wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego.

 

rajska-spotkanie2

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA